Terveysasemien diabete­so­saa­mis­kes­kuksessa asioivien asiakasmaksut muutetaan vastaamaan terveys­kes­kus­maksuja 1.7.2022 alkaen.

Jat­kos­sa ter­vey­sa­se­mien di­a­be­te­so­saa­mis­kes­kuk­sen lää­kä­rin vas­taa­not­to mak­saa asi­ak­kaal­le 20,90 eu­roa ja hoi­ta­jan vas­taa­not­to on asi­ak­kaal­le mak­su­ton. Hei­nä­kuun alus­ta al­ka­en asi­a­kas ei tar­vit­se ter­vey­sa­se­mien di­a­be­te­so­saa­mis­kes­kuk­seen eril­lis­tä lä­he­tet­tä. Muu­tos ei vaa­di asi­ak­kail­ta yh­tey­de­not­toa tai mui­ta toi­men­pi­tei­tä.

Toi­min­nan käyn­nis­ty­mis­vai­hees­sa di­a­be­te­so­saa­mis­kes­kuk­sen asi­a­kas­mak­suk­si mää­ri­tel­tiin eri­kois­sai­raan­hoi­don po­lik­li­nik­ka­mak­su, 41,80 eu­roa. Eri­kois­sai­raan­hoi­don po­lik­li­nik­ka­mak­su kos­kee edel­leen kes­kus­sai­raa­lan di­a­be­tes­po­lik­li­ni­kal­la asi­oin­tia. Kes­kus­sai­raa­lan pal­ve­lui­hin tar­vi­taan edel­leen lä­he­te lää­kä­ril­tä.

Yhteys diabeteshoitajaan osaamiskeskuksen puhelinneuvonnan kautta

Di­a­be­te­so­saa­mis­kes­kuk­ses­sa on käyn­nis­tet­ty pu­he­lin­neu­von­ta hel­pot­ta­maan yh­tey­de­not­toa di­a­be­tes­hoi­ta­jaan. Pu­he­lin­neu­von­ta on tar­koi­tet­tu osaa­mis­kes­kuk­sen asi­ak­kail­le. Pu­he­lin­neu­von­taan voi ol­la myös yh­tey­des­sä, mi­kä­li ko­kee kuu­lu­van­sa di­a­be­te­so­saa­mis­kes­kuk­sen asi­ak­kuu­teen, mut­ta ei ole saa­nut vie­lä yh­tey­de­not­toa tai jos ko­kee epä­var­muut­ta, mis­sä oma hoi­to jat­kuu.

Pu­he­lin­neu­von­ta on au­ki ar­ki­päi­vi­sin klo 8–10 vä­lil­lä. Pu­he­lin­neu­von­taan voi jät­tää myös ta­kai­sin­soit­to­pyyn­nön. Oman alu­een di­a­be­tes­hoi­ta­ja soit­taa ta­kai­sin mah­dol­li­sim­man pian, kui­ten­kin vii­meis­tään sa­man työ­päi­vän ai­ka­na. Di­a­be­te­so­saa­mis­kes­kuk­sen pal­ve­lu­nu­me­rot löy­ty­vät Di­a­be­tek­sen hoi­to (siun­so­te.fi) -si­vul­ta.