Pohjois-Karjalan Osuuskauppa samoin kuin koko S-ryhmä sitoutuu kantamaan oman vastuunsa valtakunnallisissa energi­an­sääs­tö­tal­koissa alentamalla myymälöidensä lämpötilaa yhdellä asteella.

PKO:n vä­hit­täis­kau­pan toi­mi­a­la­joh­ta­ja Hen­rik Här­kö­sen mu­kaan tämä voi tar­koit­taa toi­mi­paik­ka­ta­sol­la jopa vii­den pro­sen­tin las­kua läm­mi­ty­se­ner­gi­an ku­lu­tuk­ses­sa ja vas­taa 33 S-mar­ke­tin, Pris­man sekä seit­se­män Sale-myy­mä­län osal­ta noin 24 säh­kö­läm­mit­tei­sen oma­ko­ti­ta­lon vuo­sit­tais­ta säh­kön­ku­lu­tus­ta.

Työ­tä teh­dään myös muis­sa alu­eo­suus­kau­pois­sa. S-ryh­mä alen­taa yli tu­han­nes­sa toi­mi­pai­kas­saan eri puo­lil­la Suo­mea si­säil­man läm­pö­ti­laa py­sy­väs­ti yh­del­lä as­teel­la. Koko kaup­pa­ryh­män ta­sol­la tämä vas­taa rei­lun 800 säh­kö­läm­mit­tei­sen oma­ko­ti­ta­lon vuo­sit­tais­ta säh­kön­ku­lu­tus­ta.

Olem­me jo sää­tä­neet sekä va­lo­mai­nos­ten et­tä py­sä­köin­ti­paik­ko­jen va­lais­tus­ta il­ta- ja yö­ai­kaan him­me­äm­mäl­le.

Säh­kön ku­lu­tus­ta vä­hen­ne­tään en­na­koi­den ja osal­lis­tu­taan näin mah­dol­lis­ten val­ta­kun­nal­lis­ten huip­pu­ku­lu­tus­piik­kien eh­käi­se­mi­seen. Osa­na S-ryh­mää myös PKO si­tou­tuu pie­nen­tä­mään te­ho­huip­pu­jen ai­ka­na il­man­vaih­don il­ma­mää­rät mi­ni­miin ja sää­tä­mään va­lais­tus­ta pie­nem­mäk­si. Ener­gi­an­sääs­tö­toi­men­pi­teet to­teu­te­taan kiin­teis­töis­sä, jois­sa toi­mil­la ei ole mer­kit­tä­vää vai­ku­tus­ta työs­ken­te­lyyn tai asi­oin­tiin.

– Olem­me jo sää­tä­neet sekä va­lo­mai­nos­ten et­tä py­sä­köin­ti­paik­ko­jen va­lais­tus­ta il­ta- ja yö­ai­kaan him­me­äm­mäl­le, Här­kö­nen sa­noo.

Här­kö­nen muis­tut­taa, et­tä PKO on aloit­ta­nut ener­gi­a­te­hok­kuu­sin­ves­toin­nit jo vuon­na 2017. Ener­gi­a­sääs­töä tuo­vat ovel­li­siin ja ym­pä­ris­töys­tä­väl­li­sem­pää kyl­mä­ai­net­ta käyt­tä­viin kyl­mä­lait­tei­siin siir­ty­mi­nen, LED-va­lais­tus sekä läm­pö­pump­pu­jen, au­rin­ko­pa­nee­lien ja maa­läm­pö­rat­kai­su­jen hyö­dyn­tä­mi­nen. Nämä toi­met ovat vai­kut­ta­neet mer­kit­tä­väs­ti myy­mä­löi­den ener­gi­a­te­hok­kuu­teen.