Pohjois-Karjalan perhekes­kus­toi­minnan maakunnallinen ohjausryhmä jakoi tunnustuksia esimerkillisestä työstä lasten, nuorten ja perheiden hyväksi. Tunnustukset jaettiin ammattilaisille suunnatussa perhekes­kus­se­mi­naarissa.

Tun­nus­tuk­sil­la ha­lu­taan tuo­da nä­ky­väk­si las­ten, nuor­ten ja per­hei­den pa­ris­sa teh­tyä tär­ke­ää työ­tä, jota Siun so­tes­sa, kun­nis­sa, jär­jes­töis­sä, yh­dis­tyk­sis­sä ja seu­ra­kun­nis­sa teh­dään.

– Jo­kai­nen tun­nus­tuk­sen saa­nut on edis­tä­nyt toi­min­nal­laan poh­jois­kar­ja­lais­ten las­ten ja nuor­ten hy­vin­voin­tia sekä vah­vis­ta­nut per­het­tä ym­pä­röi­vän ver­kos­ton yh­des­sä teh­tä­vää työ­tä. On tär­ke­ää, et­tä näi­den on­nis­tu­mis­ten ää­rel­le py­säh­dy­tään, ra­ken­ne­taan­han sa­mal­la koko Poh­jois-Kar­ja­lan tu­le­vai­suut­ta. Olem­me per­he­kes­kuk­sen oh­jaus­ryh­mäs­sä yl­pei­tä näis­tä pon­nis­te­luis­ta. Tun­nus­tuk­sen saa­jat ovat ilon ja kii­tok­sen an­sain­neet, lap­si­per­he­pal­ve­lu­jen pal­ve­lu­pääl­lik­kö ja Siun so­ten per­he­kes­kus­vas­taa­va Son­ja Har­ti­kai­nen kiit­te­lee.

Per­he­kes­kus­tun­nus­tuk­sia myön­net­tiin nel­jäs­sä eri ka­te­go­ri­as­sa. Tun­nus­tuk­sen sai­vat seu­ra­vat ta­hot: Tun­nus­tus uu­des­ta työ­me­ne­tel­mäs­tä tai ide­as­ta; Hy­vin­voin­ti­pe­da­go­gi­työ Ja­ni­na Jääs­ke­läi­nen, Nii­na Kiis­ki ja Mik­ko Vauh­ko­nen, Li­pe­ri ja Jo­en­suu, Tun­nus­tus mo­ni­a­lai­ses­ta yh­teis­työs­tä toi­mi­joi­den vä­lil­lä; Per­pe-kes­kus, Per­he­pe­rus­tai­sen kun­tou­tuk­sen ke­hit­tä­mis­kes­kus, Tun­nus­tus per­he­kes­kus­työ­tä vah­vis­ta­nees­ta toi­min­nas­ta; Pie­li­sen­suun seu­ra­kun­ta sekä Tun­nus­tus per­he­kes­kus­koh­taa­mi­ses­ta; Ter­vey­den­hoi­ta­jat Kir­si Repo ja Piia Hyt­ti­nen, Siun sote.