Animalia Joensuu järjestää kyntti­lä­muis­to­ti­lai­suuden eläimille tiistaina 4.10.2022.

Eläin­ten päi­vä­nä kynt­ti­lät syt­ty­vät Jo­en­suun Kes­kus­puis­tos­sa (Sil­ta­ka­dun ja Kirk­ko­ka­dun kul­mas­sa) Il­ves-pat­saan luo­na kel­lo 18–20.

Ta­pah­tu­ma on rau­ha­no­mai­nen mie­le­no­soi­tus eläin­ten oi­keuk­sien puo­les­ta. Ha­lu­am­me ko­ros­taa jo­kai­sen eläi­men yk­si­löl­lis­tä ar­voa sy­tyt­tä­mäl­lä kynt­ti­löi­tä nii­den muis­tok­si. Tänä vuon­na muis­tam­me eri­tyi­ses­ti tur­ki­se­läi­miä, mut­ta muis­taa voi myös mui­ta eläi­miä. Mu­kaan voi ot­taa oman kynt­ti­län­sä, mut­ta nii­tä saa myös pai­kan pääl­tä.

Ta­pah­tu­mas­sa on mah­dol­li­suus al­le­kir­joit­taa Fur Free Eu­ro­pe -kan­sa­lai­sa­loi­te.

Ta­pah­tu­mas­sa on mah­dol­li­suus al­le­kir­joit­taa Fur Free Eu­ro­pe -kan­sa­lai­sa­loi­te. Olet ter­ve­tul­lut kes­kus­te­le­maan kans­sam­me eläin­ten oi­keuk­sis­ta, muis­te­le­maan edes­men­nyt­tä lem­mik­ki­ä­si tai tu­tus­tu­maan toi­min­taam­me.

Ani­ma­lia ry on vuon­na 1961 pe­rus­tet­tu eläi­noi­keus­jär­jes­tö, jon­ka teh­tä­vä­nä on edis­tää eläin­ten hy­vin­voin­tia ja oi­keuk­sia Suo­mes­sa ja kan­sain­vä­li­ses­ti. Ani­ma­li­an pää­toi­min­ta­koh­tei­siin kuu­lu­vat eläi­met, joi­ta käy­te­tään ruu­an­tuo­tan­nos­sa, tur­kis­tar­hauk­ses­sa tai eläin­ko­keis­sa. Ani­ma­lia toi­mii vain avoi­mes­ti ja lail­li­sia kei­no­ja käyt­tä­en. Jo­en­suus­sa toi­mii yk­si jär­jes­tön 10 alu­eo­sas­tos­ta.