60-vuotiaan KSR:n Antti Jussi Kososen maakuntarahaston toiminnan tarkoituksena on perussääntönsä mukaisesti toimia ”Pohjois-Karjalan (ml. Heinävesi) väestön ja kulttuurielämän hyväksi ihmisten, yritysten ja yhteisöjen avulla. Rahasto hankkii varoja ottamalla vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä harjoittaa myyntitoimintaa.”

Ra­has­to tu­kee tun­nus­tus­pal­kin­noin ja apu­ra­hoin maa­kun­nan nuo­ri­son ja ai­kuis­vä­es­tön opis­ke­lua, oma­toi­mi­sia tai­de- ja va­paa-ajan har­ras­tuk­sia ja mui­ta si­vis­tyk­sel­li­siä pyr­ki­myk­siä, eri­lais­ten kan­sa­lais­jär­jes­tö­jen toi­min­taa sekä työ­vä­en­liik­kee­seen ja yh­teis­kun­taan koh­dis­tu­vaa tut­ki­mus­työ­tä.

Ra­has­to ja­kaa ha­ke­muk­ses­ta apu­ra­ho­ja tie­teen ja tai­teen te­ki­jöil­le, opis­ke­li­joil­le, har­ras­ta­jil­le, jär­jes­töil­le ja työ­ryh­mil­le. Apu­ra­ho­jen ko­ko­nais­mää­rä ny­kyi­sin vuo­si­ta­sol­la on 20 000–30 000 eu­roa. Hen­ki­lö­a­pu­ra­hat ovat 500–2000 eu­ron suu­rui­sia. Hoi­to­kun­ta päät­tää apu­ra­hois­ta ha­ke­mus­ten pe­rus­teel­la. Sik­si huo­lel­la teh­dyt ha­ke­muk­set – ja vain ha­ke­muk­set – ovat rat­kai­se­vas­sa ase­mas­sa, kun nii­tä kä­si­tel­lään.

Mi­nis­te­ri Mat­ti Pu­ha­kan ni­meä kan­ta­via väi­tös­kir­ja-apu­ra­ho­ja on ja­et­tu yk­si­tois­ta. Nii­den osal­ta pai­no­te­taan tut­ki­jan maa­kun­ta­läh­töi­syyt­tä sekä opis­ke­lua Itä-Suo­men yli­o­pis­tos­sa. Ra­has­to vuo­sit­tain tee­moit­taa apu­ra­ho­ja, jois­ta il­moi­te­taan kun­kin vuo­den elo­kuun alus­sa.

Ko­so­sen ra­has­to on ny­kyi­sin KSR:n maa­kun­ta­ra­has­tois­ta suu­rin ja kai­vat­tu Ko­so­sen elä­mä­ker­ta­kir­ja il­mes­tyy tänä vuon­na, Jo­en­suun TY:n ja Jo­en­suun kau­pun­gin juh­la­vuon­na.

Mat­ti Mik­ko­nen

Hoitokunnan päätös juhlavuoden 2023 apurahoista:

Al­sa­lam ry, Hei­nä­ve­si: Mo­ni­kult­tuu­ri­set ruo­ka­ta­pah­tu­mat Hei­nä­ve­del­lä 500 €

Ha­ve­ri­nen Su­san­na, Jo­en­suu: Pro gradu: Nuor­ten hoi­vaa­jien ko­ke­muk­sia omas­ta roo­lis­taan, teh­tä­vis­tään ja odo­tuk­sis­taan 700 €

Hyt­ti­nen Kons­ta, Jo­en­suu: Yli­o­pis­to-opin­not Itä Suo­men yli­o­pis­ton Kaup­pa­tie­teel­li­ses­sä tie­de­kun­nas­sa 500 €

Hyt­ti­nen Sirk­ku, Jo­en­suu: Am­mat­ti­kor­ke­a­kou­lun sai­raan­hoi­ta­ja­o­pin­not 500 €

Här­kö­nen Riik­ka, Liek­sa: Erä­o­pin­not Ri­ve­ri­an kou­lu­tu­syk­si­kös­sä Liek­sas­sa 700 €

Jo­en­suun Ka­ta­ja ry, Muo­dos­tel­ma­luis­te­lu­ja­os­to, Jo­en­suu: En­sim­mäi­nen kan­sain­vä­li­nen ki­sa­mat­ka ja sii­hen val­mis­tau­tu­mi­nen 1000 €

Jo­en­suun Seu­dun In­va­li­dit ry, Jo­en­suu: Fyy­si­ses­ti lii­kun­ta­ra­joit­teis­ten osal­lis­tu­mi­sen tur­vaa­mi­nen, vai­kut­ta­mi­nen ja edun­val­von­ta 1000 €

Jump­pa­nen In­ke­ri, Kon­ti­o­lah­ti: So­si­o­no­mi­o­pin­not am­mat­ti­kor­ke­a­kou­lus­sa 500 €

Jun­ni­nen Säde, Syd­ney, Aust­ra­lia : Oi­keus­no­taa­rin opis­ke­li­ja­vaih­to Aust­ra­li­as­sa 700 €

Juu­ti­la Tep­po, Jo­en­suu: En­si­hoi­don opin­not Ri­ve­ri­as­sa ja opin­to­vä­li­nei­den han­kin­ta 500 €

Kal­li­o­rin­ne Kert­tu, Jo­en­suu: Ym­pä­ris­tö­po­li­tii­kan kor­ke­a­kou­lun vaih­to-opis­ke­lu­jak­so Puo­las­sa 500 €

Ka­re­lia Folk ry, Kon­ti­o­lah­ti: Pa­jot - Kar­ja­lai­set Mu­siik­ki­päi­vät -fes­ti­vaa­lin jär­jes­tä­mi­nen Kon­ti­o­lah­del­la 1000 €

Kark­ku­lai­nen Jus­si, Jo­en­suu: Väi­tös­kir­ja Itä-Suo­men yli­o­pis­tos­sa: Ta­voi­te­ta­hal­li­suus – ju­na­mat­ka ri­kok­sen­te­ki­jän tah­toon 1000 €. Mi­nis­te­ri Mat­ti Pu­ha­kan ni­meä kan­ta­va väi­tös­kir­ja-apu­ra­ha

Kar­vi­nen Sau­li, Jo­en­suu: Tra­de­no­mi­o­pin­not Ka­re­lia AO:ssa ja vaih­to-opin­not Hol­lan­nis­sa 700 €

Ke­to­la Sami, Jo­en­suu: Ab­le­ton Live Sui­te -oh­jel­ma mu­sii­kin tuo­tan­to­har­ras­tuk­seen 500 €

Kois­ti­nen Päi­vi Pau­lii­na, Li­pe­ri: Dip­lo­mi-in­si­nöö­ri­o­pin­not Lah­des­sa 700 €

Kult­tuu­riyh­dis­tys Lou­hi ry, Jo­en­suu: Seit­se­män kan­sa­lais­ta - Osal­li­suus Lou­hi­ta­lon kult­tuu­ri­toi­min­taan 1000 €

Laa­ko Han­na, Jo­en­suu: Me­so­a­me­ri­kas­sa suo­ri­tet­ta­va kent­tä­työ ja ai­neis­ton­ke­ruu tut­ki­mus­ta var­ten 700 €

Lam­min­mä­ki Dal­va, Jo­en­suu: Väi­tös­kir­ja Itä-Suo­men yli­o­pis­tos­sa: Hy­vin­voin­nin mer­ki­tys suo­ma­lai­ses­sa sau­na­kult­tuu­ris­sa 700 €

Lei­no Kir­sik­ka, Jo­en­suu: Ter­vey­den­hoi­ta­ja­o­pin­not Ka­re­lia AMK:ssa 700 €

Liek­san Vas­ki­vii­kon Kan­na­tu­syh­dis­tys ry, Liek­sa: Fes­ti­vaa­li­a­vus­ta­jan työ Liek­san Vas­ki­vii­kol­la 600 €

Lin­ja­ma Lyy­ti, Jo­en­suu: Te­at­te­ri­o­pin­not Jy­väs­ky­län kris­til­li­ses­sä opis­tos­sa 500 €

Maa­seu­dun ky­lä­kou­lut – tut­ki­mus­ryh­mä, Li­pe­ri: Maa­seu­dun ky­lä­kou­lu­jen mer­ki­tyk­siä kos­ke­van tut­ki­mus­hank­keen ai­neis­ton­ke­ruu 1000 €

Mo­ni­tai­tei­nen kult­tuu­riyh­dis­tys Vää­rä­pyö­rä ry, Jo­en­suu: Kivi lau­laa - Tai­det­ta syr­jä­seu­duil­le 1000 €

Mos­ku­vaa­ra Juk­ka Ii­sak­ki, Jo­en­suu: Kier­tu­e­te­at­te­rie­si­tys elä­mäs­tä avan­teen kans­sa 700 €

Oi­no­nen Tii­na, Jo­en­suu: Ym­pä­ris­tö -ja bi­o­tie­tei­den kan­di­vai­heen opin­not ja opin­näy­te­työ 700 €

Pen­na­nen Jon­na, Jo­en­suu: Sai­raan­hoi­ta­ja­o­pin­not 700 €

Pit­kä­nen Ot­so Juho Os­ka­ri, Jo­en­suu: Pro gradu: Pai­kal­li­sen sa­ha­te­ol­li­suu­den ym­pä­ris­tö­vai­ku­tuk­set so­dan jäl­keen €

Rak­kau­den kier­to­kul­ku, Jo­en­suu: Rak­kau­den kier­to­kul­ku -esi­tys­ko­ko­nai­suu­den laa­jen­ta­mi­nen ja le­vi­tys 500 €

Rei­jo­lan Va­paa­eh­toi­nen pa­lo­kun­ta ry/Nuo­ri­so-osas­to, Jo­en­suu: Osal­lis­tu­vat per­heet ar­ki­tur­val­li­suu­den edis­tä­ji­nä 500 €

Rei­jo­nen Sari, Sii­lin­jär­vi/Jo­en­suu: Lä­hi­hoi­ta­ja­o­pin­not Ri­ve­ri­as­sa €

Ri­äk­ky­te­at­te­riyh­dis­tys ry, Rääk­ky­lä: Näyt­te­li­jän­työn kou­lu­tus 1000 €

Saa­re­lai­nen Mis­ka, Ilo­mant­si: Lo­gis­tii­kan opin­not Ri­ve­ri­as­sa 500 €

Sa­ra­so­ja An­ja, Liek­sa: Maa­han­muut­ta­jil­le suun­nat­tu kou­lu­tus tasa-ar­vos­ta, ter­vey­des­tä ja tur­val­li­suu­des­ta 500 €

Tah­va­nai­nen Hei­di, Jo­en­suu: Ter­vey­den­hoi­ta­ja­o­pin­not, opin­näy­te­työ Poh­jois-Kar­ja­lan ter­vey­den­hoi­ta­jien his­to­ri­as­ta 700 €

Tah­va­nai­nen Vert­ti, Jo­en­suu: Kan­di­daa­tin­tut­kiel­ma fy­sii­kas­ta 500 €

Ant­ti Jus­si Ko­so­sen ra­has­tos­ta myön­net­ty yh­teen­sä 24 900 eu­roa.

Leh­ti­nen Aa­po, Jo­en­suu: Väi­tös­kir­ja Itä-Suo­men yli­o­pis­tos­sa: Eu­roop­pa­lai­sen ro­maa­ni­sa­tii­rin tut­ki­mus 1000 €. Apu­ra­ha on myön­net­ty KSR:n Jaak­ko Ok­sa­sen ra­has­tos­ta.

KSR:sta ja Ant­ti Jus­si Ko­so­sen ra­has­tos­ta myön­net­tiin Poh­jois-Kar­ja­laan yh­teen­sä 25 900 eu­roa.