Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen tilastoinnin mukaan tieliikenteessä tapahtuneet onnettomuudet vähenivät vuonna 2022 edelliseen vuoteen verrattuna.

Vuo­den 2022 ai­ka­na Poh­jois-Kar­ja­las­sa ta­pah­tui 469 tie­lii­ken­ne­on­net­to­muut­ta, näis­sä osal­li­si­na oli yh­teen­sä 909 hen­ki­löä.

Maa­kun­nan on­net­to­muuk­sis­sa me­neh­tyi vuo­den ai­ka­na pe­las­tus­lai­tok­sen ti­las­toin­nin mu­kaan kuu­si hen­ki­löä ja louk­kaan­tui 218 hen­ki­löä. Va­ka­vas­ti louk­kaan­tu­nei­den mää­rä (14) on ilah­dut­ta­vak­si vä­hen­ty­nyt vuo­teen 2021 ver­rat­tu­na (23).

Pe­las­tus­lai­tok­sen ti­las­to­jen mu­kaan eni­ten lii­ken­ne­on­ne­to­muuk­sia ta­pah­tui Jo­en­suus­sa, jos­sa on asu­tuk­sen myö­tä myös pal­jon lii­ken­net­tä. Li­säk­si maa­kun­nan maan­ties­tön pää­kul­ku­väy­lät ja asu­tus­kes­kuk­set nä­ky­vät kun­nit­tai­ses­sa on­net­to­muuk­sien ja­kaan­tu­mi­ses­sa, Jo­en­suun li­säk­si on­net­to­muuk­sia ta­pah­tui pal­jon Li­pe­ris­sä ja Kon­ti­o­lah­des­sa. Usei­ten ha­ve­rei­ta sat­tui hen­ki­lö­au­tol­la.

Eni­ten lii­ken­ne­on­net­to­muuk­sia ta­pah­tui tam­mi­kuus­sa ja jou­lu­kuus­sa. Vaih­te­le­vat ke­lit li­sää­vät on­net­to­muus­ris­kiä, jo­ten tal­vel­la on­net­to­muus­ris­ki on suu­rim­mil­laan al­ku- ja lop­pu­tal­ves­ta. Odo­tet­ta­vis­sa ole­vis­ta haas­ta­vis­ta ke­leis­tä voi­kin hank­kia en­nak­ko­tie­toa ja seu­raa­van päi­vän sään tar­kis­ta­mi­nen jo edel­li­se­nä il­ta­na on­kin suo­si­tel­ta­va tapa.

Täs­sä tie­dot­tees­sa on huo­mi­oi­tu Poh­jois-Kar­ja­lan pe­las­tus­lai­tok­sen tie­toon tul­leet lii­ken­ne­on­net­to­muu­det, kun on­net­to­muus­pai­kal­le on men­nyt pe­las­tus­toi­men yk­sik­kö. Vi­ral­li­sen lii­ken­ne­on­net­to­muus­ti­las­ton jul­kai­see Lii­ken­ne­tur­va Ti­las­to­kes­kuk­sen ai­neis­ton pe­rus­teel­la. Itä-Suo­men osal­ta vuo­sit­tai­sen kat­sauk­sen jul­kai­se­vat Poh­jois-Sa­von ELY-kes­kus ja Itä-Suo­men po­lii­si.