Lieksan kaupunki on saanut Elinkeino-, liikenne- ja ympäris­tö­kes­kukselta ilmoituksen rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain (498/2010) mukaisen asian vireilletulosta koskien Lieksanjoen kaarisiltaa.

Suo­je­lu­e­si­tyk­sen on teh­nyt Liek­san kult­tuu­ri­pe­rin­nön tuki ry.

En­nen kuin ra­ken­nus­pe­rin­nön suo­je­le­mi­ses­ta teh­dään pää­tös, ELY-kes­kus va­raa Liek­san kau­pun­gil­le ti­lai­suu­den tul­la kuul­luk­si ja asi­aan on pyy­det­ty kau­pun­gin lau­sun­toa 18.4.2023 men­nes­sä. ELY-kes­kus myös har­kit­see il­moi­tuk­sen­sa mu­kaan suo­je­lu­e­si­tyk­sen kä­sit­te­lyn ajak­si vaa­ran­ta­mis­kiel­lon aset­ta­mis­ta.

Liek­san kau­pun­gin­joh­ta­ja Jark­ko Määt­tä­nen ker­too kau­pun­gin tut­ki­van asi­an ja an­ta­van lau­sun­non ELY-kes­kuk­sel­le pyyn­nön mu­kai­ses­ti.

– Luon­nol­li­ses­ti tämä on har­mit­ta­va ja pit­kää sil­tap­ro­ses­sia jäl­leen hi­das­ta­va asia. Asia on mie­les­täm­me yk­si­se­lit­tei­nen eli ase­ma­kaa­val­la tuli ELY-kes­kuk­sen te­ke­män pää­tök­sen mu­kai­ses­ti (21.5.2018) rat­kais­ta sil­lan suo­je­lu­ky­sy­mys. Lop­pu­tu­le­ma­na kaa­vap­ro­ses­sis­sa oli, et­tei sil­taa suo­jel­la, ei­kä kor­kein hal­lin­to-oi­keus an­ta­nut va­li­tuk­seen lu­paa. Kau­pun­gin lau­sun­to tul­laan kä­sit­te­le­mään kau­pun­gin­hal­li­tuk­ses­sa mää­rä­ai­kaan men­nes­sä.