Lieksan kaupungin strateginen painopiste asemakaavojen laadinnassa keskittyy vuoden 2023 aikana erityisesti Kolin alueelle.

Ko­lin kau­pun­gi­no­saa laa­jen­ta­vat uu­det ase­ma­kaa­vat (Pur­nu­lah­ti, Ko­lin ky­län asun­to­a­lue ja Ko­lin kes­kus­ta) on tar­koi­tus saa­da hy­väk­syn­tään vuo­den 2023 ai­ka­na. Ko­lil­la jat­ke­taan myös Ylä-Ko­lin­tie 25 ase­ma­kaa­van laa­ti­mis­ta. Li­säk­si Loma-Ko­lin alu­eel­la al­ka­nee use­am­pi ase­ma­kaa­va­han­ke vuo­den ai­ka­na myös yk­si­tyis­ten maa­no­mis­ta­jien toi­mes­ta.

Liek­san kes­kus­tan alu­eel­la kau­pun­ki on aloit­ta­nut kan­ta­tiel­lä 73 uu­den Liek­san­jo­en sil­lan ase­ma­kaa­van työs­tä­mi­sen. Hank­keel­la mah­dol­lis­te­taan van­han sil­lan kor­vaa­mi­nen uu­del­la sil­lal­la van­han sil­lan vie­reen.

Liek­san alu­eel­la on laa­din­nas­sa myös ran­ta-ase­ma­kaa­vo­ja, jot­ka laa­di­taan yk­si­tyis­ten ta­ho­jen toi­mes­ta. Mer­kit­tä­vin näis­tä on Ruu­naan alu­een mat­kai­lua tu­ke­va Met­sä­hal­li­tuk­sen laa­ti­ma Ruu­naan ran­ta-ase­ma­kaa­va.

Vuo­den 2022 ai­ka­na Liek­sas­sa vah­vis­tui myös use­am­pi ase­ma­kaa­va. Uut­ta sote-kes­kus­ta var­ten muu­tet­tu ase­ma­kaa­va sai lain­voi­man, sa­moin kuin Ke­vät­nie­men te­ol­li­suu­sa­lu­een ja Veh­ka­kan­kaan yri­tys­toi­min­ta-alu­een ase­ma­kaa­van muu­tok­set.

Liek­san kau­pun­gin­hal­li­tus kä­sit­te­lee kaa­voi­tus­kat­saus­ta ko­kouk­ses­saan 13.2.2023. Kaa­voi­tus­kat­saus on näh­tä­vil­lä kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen ko­kouk­sen esi­tys­lis­tan oheis­ma­te­ri­aa­li­na kau­pun­gin verk­ko­si­vuil­la.