SDP Joensuun kunnallisjärjestön edustajiston syyskokouksen esitys Joensuun kaupunginvaltuuston puheenjohtajaksi on Joakim Kärkäs.

Val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­juus tu­lee täy­tet­tä­väk­si vuo­den 2023 alus­sa, jol­loin Mer­ja Mä­ki­sa­lo-Rop­po­nen on il­moit­ta­nut ero­a­van­sa teh­tä­väs­tä hen­ki­lö­koh­tai­sis­ta syis­tä, ker­too SDP Jo­en­suun kun­nal­lis­jär­jes­tön pu­heen­joh­ta­ja Satu-Sis­ko Elo­ran­ta.

Sa­mal­la syys­ko­kous täy­den­si kun­nal­lis­jär­jes­tön hal­li­tuk­sen ko­koon­pa­no­aan va­lit­se­mal­la Jo­a­kim Kärk­kään uu­dek­si jä­se­nek­si pois­muut­ta­neen Juho Ket­tu­sen si­jal­le. Kun­nal­lis­jär­jes­tön hal­li­tuk­ses­sa jat­kaa pu­heen­joh­ta­ja­na Satu-Sis­ko Elo­ran­ta, va­ra­pu­heen­joh­ta­ja­na Juk­ka Hir­vo­nen sekä jä­se­ni­nä Ei­la Hei­no­nen, Hen­na Kar­ha­pää, Tuo­mas Kin­nu­nen ja Jo­han­na Naak­ka.

Ta­voit­tee­nam­me on saa­da ai­na­kin kak­si jo­en­suu­lais­ta kan­sa­ne­dus­ta­jaa edus­kun­taan.

Kun­nal­lis­jär­jes­tö on sol­mi­nut os­to­pal­ve­lu­so­pi­muk­sen sih­tee­ri­pal­ve­luis­ta Poh­jois-Kar­ja­lan Nuo­ret Kot­kat pii­ri­jär­jes­tö ry:n kans­sa.

Kun­nal­lis­jär­jes­tö nou­dat­taa toi­min­nas­saan tur­val­li­sen ti­lan pe­ri­aat­tei­ta, joi­ta ovat yh­den­ver­tai­nen, kun­ni­oit­ta­va ja avoin il­ma­pii­ri.

SDP:n Jo­en­suun kun­nal­lis­jär­jes­tön vuo­den 2023 toi­min­nan kes­ki­pis­tees­sä on huh­ti­kuun edus­kun­ta­vaa­lit ja sii­nä eten­kin jo­en­suu­lais­ten kan­sa­ne­dus­ta­ja­eh­dok­kai­den tu­ke­mi­nen. ”Ta­voit­tee­nam­me on saa­da ai­na­kin kak­si jo­en­suu­lais­ta kan­sa­ne­dus­ta­jaa edus­kun­taan.”