Kontiolahden kunta tukee tulevana kesänä 60 kontiolahtelaisen nuoren kesätyöllistämistä yrityksiin, yhdistyksiin ja kotitalouksiin.

Työ­nan­ta­jat va­raa­vat tuet kun­nal­ta en­nak­koon, ja yk­si työ­nan­ta­ja voi saa­da tu­kea kor­kein­taan kuu­den nuo­ren työl­lis­tä­mi­sek­si. Tuen suu­ruus on 200 eu­roa työl­lis­tet­tyä nuor­ta koh­ti. Tu­kea saa­dak­seen työ­nan­ta­jan it­se ei tar­vit­se ol­la kon­ti­o­lah­te­lai­nen.

Ke­sä­työl­lis­tä­mis­tu­en eh­to­na on, et­tä nuo­ri: on kon­ti­o­lah­te­lai­nen, syn­ty­nyt vuo­si­na 2004–08, työl­lis­te­tään vä­hin­tään 60 työ­tun­nik­si ei­kä ole oma per­heen­jä­sen tai per­hey­ri­tyk­seen työl­lis­tet­tä­vä. Per­heen­jä­se­nek­si kat­so­taan työ­nan­ta­jan/yrit­tä­jän tai hä­nen puo­li­son­sa lap­si tai lap­sen­lap­si.

Ke­sä­työl­lis­tä­mi­sen tuet ovat va­rat­ta­vis­sa kun­nan net­ti­si­vuil­la 22.2.2023 saak­ka. Link­ki lo­mak­kee­seen on osoit­tees­sa www.kon­ti­o­lah­ti.fi/ke­sa­ty­ot.

Haku Kon­ti­o­lah­den kun­nan omiin ke­sä­työ­paik­koi­hin on tänä vuon­na maa­lis­kuus­sa. Li­säk­si maa­lis­kuus­sa ker­ro­taan tar­kem­min ke­säy­rit­tä­jyy­den mah­dol­li­suuk­sis­ta Kon­ti­o­lah­del­la.