Kauppahalli Joensuun palvelutarjonta täydentyy. Ensi kesänä avattavassa liikerakennuksessa ravintolapalveluja tarjoavat laatuburgereistaan tunnettu suomalainen hampurilaisketju Friends & Brgrs sekä suomalainen VENN, joka on sosiaalisesti vaurasta elämää viettävien ihmisten kohtauspaikka.

Ai­em­min on jul­kis­tet­tu, et­tä Kaup­pa­hal­lis­sa kah­vi­la-, ko­ti­lei­po­mo- ja ra­vin­to­la­pal­ve­lu­ja tar­jo­a­vat Hou­ku­tus, La Fes­ta ja Ko­ti­lei­po­mo Ho­ney Bee.

Hou­ku­tus sekä La Fes­ta jat­ka­vat toi­min­taan­sa Jo­en­suun kes­kus­tas­sa myös ny­kyi­sis­sä osoit­teis­saan ja avaa­vat Kaup­pa­hal­liin täy­sin uu­det ra­vin­to­lat. Ko­ti­lei­po­mo Ho­ney Beel­lä on Li­pe­ris­sä toi­mi­paik­ka, jon­ka li­säk­si yrit­tä­jä avaa Kaup­pa­hal­liin uu­den toi­mi­pis­teen. Eri­kois­ta­va­ra­kaup­pa Em­man Puo­ti siir­tää toi­min­tan­sa To­ri­ka­tu 23 E:stä kaup­pa­hal­liin.

– Kon­sep­tim­me on, et­tä val­mis­tam­me ruo­an tuo­reis­ta, ko­ti­mai­sis­ta ja puh­tais­ta raa­ka-ai­neis­ta, toi­mi­tus­joh­ta­ja Tuo­mas Piir­to­la sa­noo.

VEN­Nis­sä ei syö­dä pe­rin­tei­seen al­ku-, pää- ja jäl­ki­ruo­ka­tyy­liin. An­nok­set on suun­ni­tel­tu ja­et­ta­vik­si ys­tä­vien kes­ken. VEN­Niä ope­roi Poh­jois-Kar­ja­lan Osuus­kaup­pa, jon­ka hen­ki­lö­kun­ta huo­leh­tii myös Kaup­pa­hal­lin kai­kil­le yh­teis­ten asi­a­kas­ti­lo­jen siis­tey­des­tä.