Sanomalehti Karjalainen Oy kertoo (29.5.) aloittavansa muutosneuvottelut, jotka koskevat Sanomalehti Karjalaisen sekä Karjalainen Syke -radiokanavan toimituksia.

Neu­vot­te­lul­la ar­vi­oi­daan ole­van hen­ki­lös­tö­vä­hen­nys­vai­ku­tus­ta enin­tään vii­den hen­ki­lön ver­ran. Myös enin­tään 15 päi­vän lo­mau­tuk­set tä­män vuo­den lop­puun men­nes­sä ovat mah­dol­li­sia, yh­tiö ker­too.

Kar­ja­lai­nen ker­too muu­tos­neu­vot­te­lui­den syyk­si sen, et­tä sen lii­ke­vaih­to on al­ku­vuo­den ai­ka­na las­ke­nut ja mai­nos­mark­ki­na hii­pu­nut. Li­säk­si sekä yh­ti­ön et­tä koko toi­mi­a­lan nä­ky­mät ovat oleel­li­ses­ti hei­ken­ty­neet en­na­koi­dus­ta. Kar­ja­lai­sen mu­kaan yh­ti­ön kan­nat­ta­vuu­den pa­ran­ta­mi­sek­si ja kus­tan­nus­sääs­tö­jen ai­kaan­saa­mi­sek­si jou­du­taan har­kit­se­maan toi­min­nan te­hos­ta­mis­ta ja uu­del­leen or­ga­ni­soin­tia.