Eläk­keen­saa­jien Kes­kus­liit­to vaa­tii maan hal­li­tuk­sel­ta, et­tä vuo­den 2023 ta­lou­sar­vi­os­ta pää­tet­tä­es­sä on va­rat­ta­va tar­peel­li­set re­surs­sit maam­me kas­va­neen hoi­to­ve­lan hoi­ta­mi­seen.

Li­säk­si on va­rau­dut­ta­va sii­hen, et­tä inf­laa­ti­on jat­ku­es­sa kor­ke­a­na voi­daan kan­sa­ne­läk­kei­siin ja so­si­aa­lie­tuuk­siin teh­dä yli­mää­räi­nen in­dek­si­tar­kis­tus myös en­si vuon­na.

– Ko­ro­na­pan­de­mia on ko­e­tel­lut mo­nen ikäih­mi­sen hen­ki­siä sekä fyy­si­siä voi­ma­va­ro­ja ja ai­heut­ta­nut ah­dis­tus­ta sekä pel­koa joh­ta­en sii­hen, et­tä sai­rauk­sia on jä­tet­ty hoi­ta­mat­ta. Li­säk­si on mo­nen fyy­si­nen toi­min­ta­ky­ky vä­hen­ty­nyt lii­kun­nan vä­hen­ty­mi­sen joh­dos­ta. Edel­lä mai­ni­tuis­ta seu­raa suu­ret ja kas­va­vat ter­vey­den­huol­lon kus­tan­nuk­set yh­teis­kun­nal­lem­me. Tä­hän tu­lee nyt et­siä rat­kai­su­kei­no­ja ja nii­tä var­mas­ti löy­tyy, jos vain tah­toa on. Eläk­keen­saa­jil­la ei ole työ­ter­veys­huol­toa tu­ke­naan. Maan hal­li­tuk­sen on vuo­den 2023 ta­lou­sar­vi­o­ta laa­ties­saan va­rat­ta­va riit­tä­vä ra­hoi­tus kas­va­neen hoi­to­ve­lan pur­ka­mi­seen. Ter­vey­den en­nal­ta­eh­käi­syyn on pa­nos­tet­ta­va. Se on sai­raan­hoi­toa huo­mat­ta­vas­ti edul­li­sem­paan, to­te­aa Eläk­keen­saa­jien Kes­kus­lii­ton pu­heen­joh­ta­ja Simo Paas­sil­ta.