Tätä kir­joit­ta­es­sa­ni on ku­lu­nut 266 päi­vää sii­tä, kun Ta­li­ba­nit kiel­si­vät tyt­tö­jen kou­lun­käyn­nin Af­ga­nis­ta­nis­sa.

Uk­rai­nas­sa ve­nä­läi­set so­ti­laat käyt­tä­vät sek­su­aa­lis­ta vä­ki­val­taa osa­na ase­ar­se­naa­li­aan sil­mit­tö­mäs­ti kaik­kia, mut­ta eri­tyi­ses­ti tyt­tö­jä ja nai­sia, koh­taan.

Yh­dys­val­lois­sa kor­kein oi­keus on kiel­tä­mäs­sä nais­ten abort­ti­oi­keu­den, ja osa­val­ti­ot toi­sen­sa pe­rään mää­rit­te­le­vät niin abor­tin kuin kes­ken­me­non­kin mur­hak­si.

Ku­lu­neel­la vii­kol­la Tek­sa­sin osa­val­tio kiel­si drag qu­ee­nit, mut­ta ei suos­tu edes kes­kus­te­le­maan ase­ra­joi­tuk­sis­ta sen jäl­keen, kun 18-vuo­ti­as mies mur­ha­si 19 ala­kou­lun op­pi­las­ta AR 15 -ryn­näk­kö­ki­vää­ril­lä. Iso-Bri­tan­ni­as­sa trans­nai­siin koh­dis­tu­va häi­rin­tä ja vä­ki­val­ta on ne­lin­ker­tais­tu­nut vii­des­sä vuo­des­sa.

Suo­mes­sa Olym­pi­a­ko­mi­tea pal­kit­si huip­pu-ur­hei­lu­yk­si­kön joh­ta­jan jat­ko­kau­del­la, vaik­ka hän on to­dis­te­tus­ti ah­dis­tel­lut nai­sia.

Kau­ha­van kau­pun­gin­joh­ta­jaa ei ole voi­tu pääs­tää kah­des­taan sa­maan ti­laan nais­puo­lis­ten työn­te­ki­jöi­den kans­sa, kos­ka hä­nen häi­rit­se­vä käy­tök­sen­sä tun­ne­taan niin laa­jas­ti. Rat­kai­su­na Kau­ha­van kun­nan nai­sil­le an­ne­taan eu­roop­pa­lais­ta ta­pa­kou­lu­tus­ta, jot­ta he ei­vät ah­dis­tui­si, kun kau­pun­gin­joh­ta­ja yrit­tää ha­la­ta ja suu­del­la hei­tä vas­toin hei­dän tah­to­aan.

Hel­mi­kuus­sa 2022 Tu­run ho­vi­oi­keus kat­soi, et­tä ra­pus­sa nai­sen rais­kan­nut mies ei ole syyl­lis­ty­nyt ko­vin va­ka­vaan te­koon, kos­ka ku­kaan naa­pu­reis­ta ei näh­nyt rais­kaus­ta.

Tou­ko­kuus­sa 2022 Kes­ki-Suo­men kä­rä­jä­oi­keus hyl­kä­si rais­kaus­syyt­teen, kos­ka lau­ta­mies­ten mu­kaan uh­ria ei ol­tu voi­tu rais­ka­ta, kos­ka tämä osal­lis­tui rais­kauk­sen jäl­keen tosi-TV -oh­jel­maan.

Hen­na Kar­ha­pää

SDP Jo­en­suun kun­nal­lis­jär­jes­tön hal­li­tuk­sen jä­sen