Pi­täi­si kes­kit­tyä ke­sään ja kär­pä­siin. Leh­dis­tä saa lu­kea kui­ten­kin rat­sas­tuk­se­no­pet­ta­jan syyl­lis­ty­neen 13-vuo­ti­aan ty­tön tör­ke­ään sek­su­aa­li­seen hy­väk­si­käyt­töön. Kau­pun­gin­joh­ta­jaa syy­te­tään epä­a­si­al­li­ses­ta käyt­täy­ty­mi­ses­tä. Nyrk­kei­ly­pii­reis­sä näy­te­tään saa­ta­van käh­miä nuor­ta nais­nyrk­kei­li­jää mie­lin mää­rin, jos on val­men­ta­jan tit­te­li. Nyrk­kei­ly­liit­to to­teut­taa omia ku­rin­pi­to­sään­tö­jään niin, et­tei ta­paus­ta tar­vit­se edes ot­taa tut­kit­ta­vak­si. Olym­pi­a­ko­mi­te­an sot­kuis­ta sa­mois­sa asi­ois­sa pu­hu­mat­ta­kaan. Sit­ten on vie­lä Pu­tin omi­ne sään­töi­neen ja Er­do­gan.

Suo­mi on si­vis­tys­val­tio. Sii­hen kuu­luu yh­des­sä laa­di­tut, ko­ke­muk­seen poh­jau­tu­vat sään­nöt yh­tei­ses­tä käyt­täy­ty­mi­ses­tä. Tä­män hy­väk­sy­vät kaik­ki jul­ki­ses­ti, mut­ta sit­ten tu­lee­kin ky­sy­mys, ol­laan­ko val­miit nou­dat­ta­maan sään­tö­jä ja la­ke­ja. Ei­vät kaik­ki. Sen nä­kee vii­meis­tään leh­tiä lu­kies­saan. Oli­si­ko niin, et­tä ih­mi­sil­lä on ns. jul­ki­nen elä­mä ja sit­ten se pii­lo­e­lä­mä sek­su­aa­li­si­ne tar­pei­neen. Sen hal­lit­se­mi­nen näyt­tää ole­van joil­le­kin vai­ke­aa. Var­sin­kin jos sii­hen liit­tyy ylem­myy­den­tun­net­ta ”käh­min­nän” koh­teek­si jou­tu­nut­ta koh­taan. Näyt­tää kuin käh­min­tä kuu­lui­si kult­tuu­ri­pe­rin­tääm­me. On sa­not­ta­vas­ti sel­väs­ti, et­tei se nyky-yh­teis­kun­nas­sa sin­ne kuu­lu. Sek­su­aa­li­a­si­at ovat jo­kai­sen omas­sa lail­la suo­ja­tus­sa pää­tök­ses­sä, ei­kä nii­hin toi­sen ole lupa tah­dol­laan mi­ten­kään puut­tua. Joka sek­su­aa­li­ri­kok­seen syyl­lis­tyy, hä­nen paik­kan­sa on is­tua miet­ti­mäs­sä te­ko­si­jaan van­ki­las­sa, kun­nes hoi­dok­si kek­si­tään pa­rem­pi kei­no. Tämä tur­vaa ns. nais­rau­haa.

Näyt­tää kuin käh­min­tä kuu­lui­si kult­tuu­ri­pe­rin­tääm­me. On sa­not­ta­vas­ti sel­väs­ti, et­tei se nyky-yh­teis­kun­nas­sa sin­ne kuu­lu.

Oma ja suu­ri on­gel­ma on Pu­tin. Hä­nen pään­sä si­sään ei voi kur­kis­taa. Pu­ti­nin tek­nil­li­set ope­raa­ti­ot ovat tap­pa­neet ih­mi­siä ja tu­hon­neet kau­pun­ke­ja vii­mek­si nyt Uk­rai­nas­sa. Oi­keu­tus­ta tä­hän ei ku­kaan ajat­te­le­va ih­mi­nen voi näh­dä ja hy­väk­syä. Ih­mi­siä on joka ju­naan. Se tie­de­tään. Mut­ta mi­ten ih­mi­set Pu­ti­nin lä­hel­lä hy­väk­sy­vät Pu­ti­nin so­dan­käyn­nin ja tap­pa­mi­sen? Se on on­gel­ma jota so­pii ih­me­tel­lä. Si­vis­tys­val­ti­on käyt­täy­ty­mis­ta­vois­ta ve­nä­läis­ten so­dan hy­väk­sy­mi­nen poik­ke­aa. Jär­jes­täy­ty­nyt ja sään­töi­hin si­tou­tu­nut yh­teis­kun­ta äly­ää pois­taa ri­kan ro­kas­ta. Se on si­vis­tyk­sen mit­ta.

Ke­sää ja kär­pä­siä odo­tel­les­sa, pi­tää sie­tää myös Tur­kin Er­do­gan. Hän­kin elää omaa elä­mään­sä vie­lä enem­män kuin Pu­tin. Er­do­ga­nil­le näyt­tää riit­tä­vän on­gel­mia. On kur­dit ja ter­ro­ris­tit sekä Tur­kin ta­lous ja oma ase­man­sa maan­sa joh­ta­ja­na. Kaik­kien näi­den hoi­toon Er­do­gan näyt­tää tar­vit­se­van Ruot­sia ja Suo­mea jar­rut­ta­mal­la näi­den Nato-jä­se­nyyt­tä. Tä­hän voi sa­noa, et­tä jar­rut­taa­han voi, mut­ta py­säh­dys­tä jar­ru­tus ei täs­sä ta­pauk­ses­sa ai­heu­ta.

Yh­teis­ten asi­oi­den hoi­dos­sa on mo­nia on­gel­mia. Pu­ti­nil­la se on pa­to­lo­gi­nen va­leh­te­le­mi­nen, jos­ta joh­tuu us­kot­ta­vuus­pu­la. Er­do­gan on il­ta­lyp­sä­jä, jol­ta leh­mä me­nee um­peen koht`sil­lään. De­mok­ra­ti­an on­gel­ma on sen si­sään it­se luo­tu pää­tök­sen­te­ko­jär­jes­tel­mä, joka voi jos­kus joh­taa on­gel­miin pa­ras­ta rat­kai­sua et­sit­tä­es­sä. Vai­keuk­sia voi­vat ai­heut­taa ää­nes­tys­pää­tök­set, ovat­ko ne enem­mis­tö-, mää­rä­e­nem­mis­tö- vai yk­si­mie­li­siä pää­tök­siä. Vii­me mai­nit­tu on nous­sut Nato-pää­tök­sien on­gel­mak­si.

Jo kah­den ih­mi­sen yk­si­mie­li­nen pää­tös voi ol­la vai­kea to­teut­taa. Esi­merk­ki­nä avi­o­liit­to.

Hy­vää ke­sää lu­ki­joil­le!

Vei­jo Tuu­na­nen