Kokoomuksen puoluesihteeri puhui omiaan MTV-uutisissa vuoden lopulla. Hän ilmoitti sivistyksen ja välittämisen kokoomuksen ydinarvoiksi. Voi ollakin, mutta puolueen teot viestivät ihan jotain muuta.

Si­vis­tyk­seen kuu­luu sy­dä­men si­vis­tyk­sen li­säk­si ai­na­kin hyvä ja laa­ja­poh­jai­nen kou­lu­tus. Sii­nä Suo­mi oli pit­kään mal­li­maa. Kun ko­koo­mus Si­pi­län hal­li­tuk­ses­sa pää­si hu­see­raa­maan ra­han ja kou­lu­tuk­sen kans­sa, pe­ri­aat­teet ja ar­vot unoh­tui­vat. Si­pi­lä aut­toi sii­nä par­haan­sa mu­kaan. Kou­lu­tuk­ses­ta lei­kat­tiin sa­to­ja mil­joo­nia ja siir­ret­tiin yri­tys­tu­kiin. Seu­rauk­se­na en­nen nä­ke­mä­tön ala­sa­jo eri­tyi­ses­ti am­ma­til­li­ses­sa kou­lu­tuk­ses­sa. Van­haa sa­non­taa mu­kail­len mar­kan suu­ta­ri teki sa­ta­sen va­hin­gon.

Ko­koo­muk­sen kes­to­pyr­ki­mys on saa­da lu­ku­kau­si­mak­sut en­sin yli­o­pis­toi­hin ja sii­tä hi­vut­ta­mal­la mui­hin op­pi­lai­tok­siin. Näyt­tää sil­tä, et­tä puo­lu­een ydi­nar­vo­na on sal­lia kou­lu­tus vain mak­su­ky­kyi­sil­le, koko kan­san si­vis­tyk­ses­tä ei ole niin vä­liä. Oli­si­han si­ten hel­pom­pi hal­li­ta teh­das­vä­keä. Vaan ei­pä ole enää juu­ri teh­tai­ta­kaan.

Ol­lak­sem­me suu­rem­pi kuin kes­kus­ta tar­vit­sem­me rei­lus­ti pääl­le 20000 ään­tä.

Vä­lit­tä­mi­nen ko­koo­muk­sen ydi­nar­vo­na on te­koi­hin pei­la­ten ou­to. Ai­ka usein ohi suun­sa pu­hu­va pu­heen­joh­ta­ja Or­po tois­taa, et­tä työn­te­on pi­tää ol­la kan­nat­ta­vaa. Hän ei mai­nit­se, ke­nel­le kan­nat­ta­vaa, vaik­ka vuo­ri­neu­vos is­tuu ol­ka­pääl­lä. Kei­no­na on ai­na so­si­aa­li­tu­kien su­pis­ta­mi­nen ja ly­hen­tä­mi­nen, ei va­hin­gos­sa­kaan palk­ka­ta­son nos­to. Ko­koo­muk­sen vä­lit­tä­mi­nen on lyö­dä pie­ni­tu­loi­sia, lyö­dä hei­kom­pia, ot­taa heil­tä se vä­hä­kin, mitä ir­ti saa. Jos Or­po pää­see to­teut­ta­maan leik­kaus­ha­lu­jaan, esim. asu­mis­tu­ki rä­jäh­tää kä­siin, on­han se vii­me­si­jai­nen tu­ki­muo­to ih­mi­sen pe­rus­tar­pei­den tyy­dyt­tä­mi­sek­si. Näil­lä ta­voit­teil­la ei ole ih­me, et­tä hän ei puhu ar­vo­vaa­leis­ta.

Poh­jois-Kar­ja­las­ta ko­koo­mus jää kui­ten­kin il­man edus­ta­jaa. Vai­kut­ta­vin te­ki­jä sii­nä on po­ru­kan si­säi­nen kä­hi­nöin­ti, jon­ka vuok­si jo yk­si va­lit­tu eh­do­kas luo­pui lei­kis­tä en­nen sen al­kua.

– En­tä de­ma­rei­den ti­lan­ne? Ol­lak­sem­me suu­rem­pi kuin kes­kus­ta tar­vit­sem­me rei­lus­ti pääl­le 20000 ään­tä. Kun Ylä-Kar­ja­las­ta ei löy­ty­nyt omaa eh­do­kas­ta, on siel­lä eh­kä se rat­kai­se­va auk­ko, jon­ka kes­kus­ta ja sen liek­sa­lai­nen eh­do­kas hyö­dyn­tää – ison ra­han tu­ke­ma­na – py­sy­en maa­kun­nan suu­rim­pa­na. Mi­ten SDP ku­roo tuon au­kon um­peen, on enem­män kuin tu­han­nen ää­nen ky­sy­mys. Sin­ne siis vaa­li­työ­tä te­ke­mään, ke­hot­ti kah­vi­po­ruk­ka.

Koh­ti va­loi­saa ke­vät­tä ja vaa­le­ja.

Ari Tie­li­nen