Asetus kunnal­lis­hal­li­tuksesta maalle annettiin vuonna 1865. Tässä asetuksessa säädettiin, että kuntakokouksen tuli päättää muun ohessa terveydenhuollosta ja vaivaishoidosta.

Nämä teh­tä­vät oli­vat ai­kai­sem­min kuu­lu­neet seu­ra­kun­tien hoi­det­ta­vak­si. Seu­ra­kun­nat oli­vat pit­kän ai­kaa ol­leet var­sin­kin suu­ria kus­tan­nuk­sia ai­heut­ta­vas­ta vai­vais­hoi­dos­ta pää­syl­lään ei­vät­kä kun­nat­kaan oli­si näi­tä teh­tä­viä mie­lel­lään ot­ta­neet. Eno­lai­set ko­koon­tui­vat poh­ti­maan uut­ta kun­nal­lis­hal­lin­toa ja päät­ti­vät pyy­tää kym­me­nen vuo­den lyk­käys­tä kun­nal­lis­hal­lin­non toi­meen­pa­nos­ta. Ku­ver­nöö­ri ei kui­ten­kaan ano­muk­seen suos­tu­nut ja mää­rä­si Enon ”kun­nan­hal­li­tuk­sen al­ka­vak­si 6.2.1871”.

Täs­tä ajan­koh­das­ta ai­na vuo­den 2008 lop­puun as­ti Enon kun­ta hoi­ti it­se ”vai­vais­hoi­ton­sa” ja ter­vey­den­huol­ton­sa. Mer­kit­tä­vä ajan­koh­ta oli vuo­si 1972 jol­loin kan­san­ter­veys­la­ki as­tui voi­maan ja kun­ta ra­ken­si ter­vey­sa­se­mat sekä Kir­kon­ky­lään et­tä Ui­ma­har­juun. Kun­ta­lii­tos Jo­en­suu­hun teh­tiin vuo­den 2009 alus­ta, jol­loin so­si­aa­li- ja ter­veys­toi­mi siir­tyi kun­ta­yh­ty­mä Siun­so­ten hoi­det­ta­vak­si.

Täs­tä ajan­koh­das­ta ai­na vuo­den 2008 lop­puun as­ti Enon kun­ta hoi­ti it­se ”vai­vais­hoi­ton­sa” ja ter­vey­den­huol­ton­sa.

Seu­raa­va suu­ri muu­tos ta­pah­tui vuo­den 2023 alus­ta, jol­loin so­si­aa­li- ja ter­veys­toi­mi siir­tyi val­ta­kun­nal­li­ses­ti ko­ko­naan pois kun­nil­ta. So­si­aa­li- ja ter­veys­toin­ta al­koi­vat hoi­taa uu­det toi­mie­li­met, jot­ka ni­mi­tet­tiin hy­vin­voin­ti­a­lu­eik­si. Näi­den ra­hoi­tus siir­tyi ko­ko­naan val­ti­ol­le ja ra­hoi­tus val­ti­o­va­rain­mi­nis­te­ri­ön hoi­det­ta­vak­si.

Tämä uu­dis­tus ei tai­da kan­sa­lai­sil­le hy­vää tie­tää. Val­ti­o­va­rain­mi­nis­te­riö kuu­luu il­moit­ta­neen, et­tä hy­vin­voin­ti­a­lu­ei­den kans­sa voi­daan neu­vo­tel­la kai­kis­ta muis­ta asi­ois­ta, mut­ta ei ra­has­ta. Toi­min­nat on siis jär­jes­tet­tä­vä niin, et­tä val­ti­on an­ta­mat ra­hat riit­tä­vät. Jos tämä ei jol­le­kin alu­eel­le on­nis­tu, tul­laan se liit­tä­mään jo­hon­kin toi­seen alu­ee­seen. Tar­koi­tuk­se­na lie­nee, et­tä hy­vin­voin­ti­a­lu­ei­den mää­rä su­pis­tuu vii­teen alu­ee­seen.

Hal­li­tuk­sen muo­dos­ta­ja Pet­te­ri Or­po sa­noi hil­jat­tain jul­ki­suu­des­sa, et­tä hy­vin­voin­ti­a­lu­ei­den ra­hoi­tuk­ses­ta puut­tuu en­si vuon­na noin 1 mil­jar­di eu­roa.

Mi­kä­li hy­vin­voin­ti­a­lu­eet jou­tu­vat it­se ku­ro­maan mil­jar­din au­kon um­peen, mer­kit­see se pal­ve­lu­jen laa­jaa yk­si­tyis­tä­mis­tä, joka voi joh­taa pal­ve­lu­jen hei­ken­ty­mi­seen.

Saa­pa näh­dä, mitä on edes­sä. Ter­vey­sa­se­mia ei ai­na­kaan tu­le­vai­suu­des­sa joka kun­nas­sa näh­dä. Hom­ma on jo nä­kö­jään aloi­tet­tu­kin. Enon kir­kon­ky­län ter­vey­sa­se­ma ni­mit­täin pu­re­taan ke­säl­lä.

Mat­ti Toh­ka­nen