Ruot­sis­sa käy­tiin 11.9.2022 val­ti­o­päi­vä­vaa­lit. Ja tä­nään vaa­lien jäl­kei­se­nä maa­nan­tai­na tu­los on edel­leen avoin.

Ruot­sis­sa puo­lu­eet ovat ja­kau­tu­neet blok­kei­hin, va­sem­mal­le ja oi­ke­al­le. Vaik­ka so­si­aa­li­de­mok­raa­tit oli­vat sel­väs­ti suu­rin puo­lue, va­sem­mis­tob­lok­ki ei ko­ko­nai­suu­des­saan ke­rän­nyt ään­ten enem­mis­töä. Näin ol­len suu­rin puo­lue ei ole muo­dos­ta­mas­sa hal­li­tus­ta ei­kä seu­raa­va pää­mi­nis­te­ri tule sii­tä ryh­mäs­tä.

Blo­kit ovat myös­kin joh­ta­neet puo­lu­ei­den aat­tei­den ja nii­den aja­mien asi­oi­den kär­jis­ty­mi­seen.

Blo­kit ovat myös­kin joh­ta­neet puo­lu­ei­den aat­tei­den ja nii­den aja­mien asi­oi­den kär­jis­ty­mi­seen ei­kä nä­ke­mys­ten puu­rou­tu­mi­ses­ta to­del­la­kaan voi­da naa­pu­ri maas­sa pu­hua. Edel­lis­ten edus­kun­ta­vaa­lien ai­ka­na meil­lä Suo­mes­sa oli puo­lu­ei­den kes­ken var­sin sa­man­suun­tai­sia nä­ke­myk­siä muun mu­as­sa ter­vey­den­huol­lon ke­hit­tä­mi­ses­tä.

Nyt Ruot­sis­sa Mal­til­li­sen ko­koo­muk­sen pu­heen­joh­ta­ja Ulf Kris­ters­son on esit­tä­nyt esi­mer­kik­si sai­raus­va­kuu­tuk­sen kor­vauk­siin ai­ka­ra­jaa, jon­ka jäl­keen kor­vaus pois­tui­si sai­rau­den jat­kut­tua pit­kään. Näin esi­mer­kik­si syö­pä­sai­rauk­sis­sa voi­si kor­vaus kat­ke­ta kes­ken hoi­to­jen ja po­ti­las jou­tui­si it­se kus­tan­ta­maan jopa kym­me­nien tu­han­sien lääk­keet per hoi­to­ker­ta.

So­si­a­li­de­mok­raa­tit sen si­jaan ha­lu­a­vat hy­vin­voin­tia ja ter­vey­den­huol­toa ta­sa­puo­li­ses­ti kai­kil­le ja es­tää ter­vey­den­huol­lol­la ra­has­ta­mi­sen.

Aat­tei­den ja nä­ke­mys­ten kär­jis­tä­mi­nen ei en­na­koi ta­sa­ver­tai­sen yh­teis­kun­nan ke­hit­ty­mis­tä vaan on ruok­ki­mas­sa luok­ka­e­ro­jen ja so­si­aa­li­sen eri­ar­voi­suu­den kas­vua. Tätä ke­hi­tys­tä vas­taan olem­me Suo­mes­sa teh­neet ar­vo­kas­ta työ­tä vuo­si­kym­me­niä. Ta­sa­ver­tai­nen yh­teis­kun­ta tar­vit­see de­mok­ra­ti­aa ja te­ko­ja sen tur­vaa­mi­sek­si.

San­na Kaup­pi­nen

SDP Savo-Kar­ja­lan
pii­ri­hal­li­tuk­sen jä­sen

Ii­sal­mi