Palvelualojen ammattiliitto PAMin puheenjohtaja Annika Rönni-Sällinen pitää Kaupan liiton hallituksen tuoretta päätöstä kieltäytyä neuvottelemasta kaupan alan palkoista ylimielisenä vastuun välttelynä. PAMin ja Kaupan liiton oli tarkoitus tänä syksynä neuvotella kaupan alan palkankorotuksista.

Kau­pan alan työ­eh­to­so­pi­mus­neu­vot­te­luis­sa hel­mi­kuus­sa so­vit­tiin osa­puol­ten kes­ken, et­tä so­pi­mus­kau­den toi­sen vuo­den pal­kan­ko­ro­tuk­sis­ta neu­vo­tel­laan 15.12.2022 men­nes­sä.

Jos so­pi­muk­seen ei pääs­täi­si mää­rä­päi­vään men­nees­sä, työ­eh­to­so­pi­mus on ir­ti­sa­not­ta­vis­sa nor­maa­lil­la kuu­kau­den ir­ti­sa­no­mi­sa­jal­la päät­ty­mään 31.1.2023. Kau­pan lii­ton hal­li­tus on kui­ten­kin pää­tök­sel­lään il­moit­ta­nut, et­tei se aio käy­dä PA­Min kans­sa neu­vot­te­lua ko­ro­tuk­sis­ta.

– Olen pet­ty­nyt Kau­pan lii­ton pää­tök­seen. Tä­hän as­ti olem­me PA­Mis­sa pi­tä­neet it­ses­tään sel­vä­nä, et­tä so­vi­tus­ta pi­de­tään kiin­ni ja Kau­pan lii­ton sa­naan voi luot­taa. Nyt ti­lan­ne muut­tui. Kau­pan lii­ton yk­si­puo­li­nen il­moi­tus osoit­taa yli­mie­li­syyt­tä neu­vot­te­lu­ja ja sitä kaut­ta kau­pan alan työn­te­ki­jöi­tä koh­taan, Rön­ni-Säl­li­nen kom­men­toi kään­net­tä.

Kau­pan lii­ton pe­rus­te­lut neu­vot­te­luis­ta kiel­täy­ty­mi­sel­le on­tu­vat. Rön­ni-Säl­li­sen mu­kaan työ­nan­ta­jien rat­kai­su on vas­tuu­ton ja hei­ken­tää luot­ta­mus­ta so­pi­mi­seen sekä hei­ken­tää työn­te­ki­jöi­den us­koa tu­le­vai­suu­teen ja toi­meen­tu­lon en­nus­tet­ta­vaan ke­hi­tyk­seen.

Hän to­te­aa, et­tä neu­vot­te­lu­ti­lan­net­ta kat­so­taan nyt uu­des­sa va­los­sa. Vä­hä­mer­ki­tyk­sis­tä ti­lan­tees­sa ei ole myös­kään osa­puol­ten kes­ki­näi­sen luot­ta­muk­sen ar­vi­oi­mi­nen.

– Ar­vi­oim­me nyt neu­vot­te­lu­ti­lan­teen ja sen jat­kon. Omiin ta­voit­tei­siim­me Kau­pan lii­ton il­moi­tus ei tuo muu­tos­ta. Ta­voit­te­lem­me edel­leen pal­ve­lu­a­lo­jen am­mat­ti­lai­sil­le heil­le kuu­lu­via oi­keu­den­mu­kai­sia pal­kan­ko­ro­tuk­sia, jot­ka tur­vaa­vat työn­te­ki­jöi­den os­to­voi­man, Rön­ni-Säl­li­nen päät­tää.