Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja seuranneet pakotteet ja vastapakotteet ovat sekoittaneet Euroopan talouden sekä saattaneet maanosan energiakriisin partaalle.

Eri­tyi­ses­ti säh­kön hin­ta on ki­vun­nut koh­ti kor­keuk­sia ja aset­ta­nut mo­net ko­ti­ta­lou­det ja yri­tyk­set vai­ke­aan ase­maan, kun ih­mis­ten ar­jen ja yri­tys­ten tuo­tan­non kus­tan­nuk­set ovat nous­seet ra­jus­ti.

Hal­li­tus esit­te­li bud­jet­ti­rii­hes­sään lu­kui­sia toi­men­pi­tei­tä, joil­la ko­hon­nee­seen ener­gi­an hin­taan voi­daan vas­ta­ta ja pie­ni­tu­lois­ten ase­maa hel­pot­taa. Hal­li­tus päät­ti säh­kön ar­von­li­sä­ve­ron las­kus­ta 10 pro­sent­tiin, min­kä li­säk­si ko­ti­ta­louk­sil­le luo­daan ve­ro­tuk­ses­sa mää­rä­ai­kai­nen säh­kö­vä­hen­nys ja pie­ni­tu­loi­sil­le säh­kö­tu­ki. Li­säk­si ko­ti­ta­louk­sien ti­lan­net­ta tu­e­taan usei­den etuuk­sien ko­ro­tuk­sel­la sekä var­hais­kas­va­tus­mak­su­jen alen­nuk­sel­la.

Hal­li­tus myös ko­ko­si vuo­den kol­man­nes­sa li­sä­ta­lou­sar­vi­os­saan lai­na­pa­ke­tin ener­gi­ayh­ti­öil­le, jot­ta ener­gi­an­tuo­tan­to voi­daan ko­ti­maas­sa häi­ri­öit­tä tur­va­ta. Sa­mal­la on kui­ten­kin syy­tä huo­ma­ta, et­tä ky­sees­sä ei ole tu­ki­pa­ket­ti vain eh­dol­li­nen lai­noi­tus, jol­la tur­va­taan ko­ti­mai­sen ener­gi­an saan­ti poik­keuk­sel­li­ses­sa ti­lan­tees­sa.

Hal­li­tus myös ko­ko­si vuo­den kol­man­nes­sa li­sä­ta­lou­sar­vi­os­saan lai­na­pa­ke­tin ener­gi­ayh­ti­öil­le.

On myös tär­ke­ää, et­tä EU muo­dos­taa yh­tei­sen rin­ta­man tais­te­lus­sa hin­nan­nou­sua vas­taan. Eu­roo­pan ko­mis­sio esit­te­li­kin hil­jat­tain laa­jas­ti kei­no­ja hin­to­jen nou­sun hil­lit­se­mi­sek­si. Ko­mis­sio eh­dot­taa esi­mer­kik­si ti­la­päis­tä hin­to­jen ylä­ra­jaa ener­gi­ayh­ti­öl­le sekä so­li­daa­ri­suus­mak­sua fos­sii­li­sen ener­gi­an tuot­ta­jil­le. Näin ke­rät­ty­jä tu­lo­ja voi­tai­siin oh­ja­ta eri­tyi­ses­ti vai­ke­as­sa ase­mas­sa ole­vil­le ko­ti­ta­louk­sil­le.

Pi­dem­mäl­lä täh­täi­mel­lä mei­dän tu­lee myös vah­vis­taa pa­nos­tuk­si­am­me ko­ti­mai­sen puh­taan ener­gi­an tuo­tan­toon. Täs­sä meil­lä Itä-Suo­mes­sa on lu­kui­sia maa­il­man­luo­kan in­no­vaa­ti­oi­ta ja yri­tyk­siä. Ta­voi­tet­ta tu­kee vah­vas­ti myös EU:n el­vy­tys­vä­li­neen kaut­ta ka­na­voi­ta­va ra­hoi­tus. Bud­je­tis­saan hal­li­tus myös suun­ta­si li­sä­ra­hoi­tus­ta lu­pa­vi­ra­no­mai­sil­le, jot­ta yhä use­am­pi ko­ti­mai­nen ener­gi­a­han­ke saa­daan mah­dol­li­sim­man pi­kai­ses­ti liik­keel­le.

Nyt on tär­ke­ää, et­tä hal­li­tuk­sen tu­ki­toi­met saa­daan no­pe­as­ti liik­keel­le ja et­tä ne tu­ke­vat te­ol­li­suu­den kil­pai­lu­ky­kyä ja eri­tyi­ses­ti suo­ma­lais­ten ko­ti­ta­louk­sien sel­vi­ä­mis­tä ener­gi­ak­rii­sin yli.

Sep­po Es­ke­li­nen

kan­sa­ne­dus­ta­ja (sd)