Viime viikolla vietettiin lasten oikeuksien viikkoa. Lasten oikeuksiin kuuluu myös, että yhteiskunta puuttuu köyhyyteen. Tärkeää onkin kysyä, miten yhteiskunta edistää hyvän lapsuuden edellytyksiä?

Lap­si­per­he köy­hyy­teen liit­ty­vä eri­ar­voi­suus on nous­sut kes­kus­te­luun yhä enem­män. Köy­hyy­del­le löy­tyy syi­tä ja ris­ki­te­ki­jöi­tä, joi­ta on tut­kit­tu laa­jas­ti. Tie­de­tään, et­tä yli su­ku­pol­vien köy­hyys ja köy­hyy­den pe­riy­ty­mi­nen on saa­ta­va kat­kais­tua. Esi­mer­kik­si pit­kä­ai­kais­sai­rau­det voi­vat ai­heut­taa köy­hyyt­tä per­hees­sä. Van­hem­man työt­tö­myys ja sir­pa­lei­sen työ­mark­ki­na ase­ma, pät­kä­työt ja ma­ta­la­palk­kai­suus ovat usein myös taus­tal­la kun pu­hu­taan lap­si­per­he­köy­hyy­des­tä.

Vaik­ka läh­tö­koh­tai­ses­ti tasa-ar­voon pe­rus­tu­va yh­teis­kun­ta toi­mii hy­vin, näyt­tää kui­ten­kin sil­tä, et­tä yh­teis­kun­ta­po­li­tiik­ka vaa­tii kes­kus­te­lua ja rat­kai­su­ja yk­si­löi­den osal­ta. Tasa-ar­voi­set mah­dol­li­suu­det lap­si­per­hei­den osal­ta ovat vaa­ras­sa hei­ken­tyä.

Lap­se­na ko­et­tu köy­hyys vai­kut­taa mer­kit­tä­väs­ti koko elä­män ajan ter­vey­teen ja hy­vin­voin­tiin.

Lap­se­na ko­et­tu köy­hyys vai­kut­taa mer­kit­tä­väs­ti koko elä­män ajan ter­vey­teen ja hy­vin­voin­tiin.

Pit­kä­ai­kai­nen köy­hyys ai­heut­taa yli­su­ku­pol­vien huo­no-osai­suut­ta ja lap­si­per­he­köy­hyys ka­ven­taa las­ten mah­dol­li­suuk­sia osal­lis­tua ta­sa­ver­tai­ses­ti ja täy­si­pai­noi­ses­ti oman eli­nym­pä­ris­tön­sä elä­mään.

Meil­lä on va­li­tet­ta­vas­ti vie­lä lii­kaa pu­het­ta sii­tä kuin­ka: ”Mi­nun lap­suu­des­sa­ni ei ol­lut kän­ny­köi­tä”, ja kän­ny­kän ko­e­taan mit­taa­van köy­hyys­ra­jaa.

Köy­hyys on va­ka­va yh­teis­kun­nal­li­nen on­gel­ma, jota va­li­tet­ta­vas­ti jos­kus vä­hä­tel­lään. Lap­si­per­he­köy­hyy­den tor­jun­taan tar­vi­taan rat­kai­su­ja.

Tan­ja Ai­rak­si­nen

eri­tyi­so­pet­ta­ja FM, KM

Kuo­pi­on kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu