Viime lauantaina hallitus­neu­vot­telujen arvohuutokauppa oli siinä vaiheessa, että RKP mietti ihmisten arvottamista heidän tuottavuutensa mukaan ja myöntyi siihen. Muut neuvottelijat ovat jo ilman omantunnontuskia sopineet maahan­muut­to­po­li­tiikkaan tehtävistä muutoksista.

Maa­han­tu­lon tu­lo­ra­jak­si esi­te­tään 1 600 eu­ron palk­kaa, ja kan­sa­lai­suu­den sai­si vas­ta 40 000 eu­ron vuo­si­tu­loil­la. Ke­tään ei näy­tä häi­rit­se­vän se to­si­a­sia, et­tä iso osa syn­ty­pe­räi­sis­tä suo­ma­lai­sis­ta ei noil­la ra­joil­la pää­si­si maa­han ei­kä sai­si kan­sa­lai­suut­ta.

En­nen yh­den­ver­tai­suu­den huu­to­kaup­paa­mis­ta on hal­li­tus­neu­vot­te­luis­sa näh­ty mon­ta ikä­vää asi­aa. Ihan en­sim­mäi­sek­si pääs­tiin hel­pos­ti so­puun sii­tä, et­tä työt­tö­miä ja mui­ta köy­hiä ku­ri­te­taan. Työt­tö­myys­tur­vaa ja so­si­aa­li­tu­kia lei­ka­taan, vaik­ka vie­lä maa­lis­kuus­sa Riik­ka Pur­ra ju­lis­ti, et­tä sii­hen pe­rus­suo­ma­lai­set ei­vät suos­tu.

Sit­ten nos­tet­tiin esil­le kou­lu­tus­leik­kauk­set, joi­ta myös­kään ei pi­tä­nyt tul­la. Ko­koo­muk­sen mu­kaan kou­lu­tus on eri­tyis­suo­je­lus­sa, mut­ta kun kou­lu­tus mää­ri­tel­lään uu­del­leen, niin sii­tä voi­daan lei­ka­ta. Nyt leik­ku­ri uh­kaa kaik­kea va­paa­ta kan­san­si­vis­tys­työ­tä mu­kaan lu­kien kan­sa­no­pis­tot, kan­sa­lai­so­pis­tot ja avoi­met yli­o­pis­tot. Tyh­mää kan­saa on help­po hal­li­ta.

Neu­vot­te­luis­sa on näh­ty mon­ta muu­ta­kin kum­mal­lis­ta asi­aa. Ihan va­ka­vis­saan on poh­dit­tu kän­nyk­kä­kiel­toa kou­lui­hin, ja sitä ovat vaa­ti­neet lä­hin­nä po­liit­ti­set kan­nuk­sen­sa so­mes­sa trol­laa­mal­la hank­ki­neet pe­rus­suo­ma­lais­ten kan­sa­ne­dus­ta­jat. Hei­tä ei häi­rit­se edes OAJ:n il­moi­tus, jon­ka mu­kaan kän­ny­kät voi­daan kiel­tää jo nyt. Myös sek­su­aa­li­ri­kok­sis­ta an­net­ta­via ran­gais­tuk­sia on vaa­dit­tu ko­ven­net­ta­vik­si, vaik­ka nii­tä ko­ven­net­tiin jo tä­män vuo­den alus­sa. Jos hal­li­tus saa­daan ka­saan, niin se näyt­täi­si Si­pi­län hal­li­tuk­sen ta­paan yrit­tää sää­tää jo ole­mas­sa­o­le­via la­ke­ja.

Val­ti­o­va­rain­mis­te­riö on ju­lis­tau­tu­nut su­per­mi­nis­te­ri­ök­si, jota lait ei­vät kos­ke. Ai­no­a­na mi­nis­te­ri­ö­nä se on kiel­täy­ty­nyt jul­kai­se­mas­ta neu­vot­te­li­joi­den ky­sy­myk­siin an­ta­mi­aan vas­tauk­sia, vaik­ka jo nejä vuot­ta sit­ten hal­lin­to-oi­keus to­te­si sa­laa­mi­sen ole­van vas­toin jul­ki­suus­la­kia.

"Tai­vas var­je­le, mitä siel­tä vie­lä tu­lee."

Tu­los­sa näyt­täi­si ole­van sa­lai­lua, nä­per­te­lyä ja köy­hien kyy­kyt­tä­mis­tä, ja näis­tä asi­ois­ta on il­mei­ses­ti jo so­vit­tu. Myös hal­li­tuk­sen muo­dos­ta­ja näyt­ti vaih­tu­van, kun Riik­ka Pur­ra ot­ti oh­jat kä­siin­sä esit­tä­mäl­lä RKP:lle ai­ka­ra­jo­ja ja mui­ta uh­ka­vaa­ti­muk­sia il­mas­to- ja maa­han­muut­to­a­si­ois­sa. RKP:n ja ko­koo­muk­sen mu­kaan il­mas­to­ta­voit­teis­ta ei pi­tä­nyt tin­kiä ja pe­rus­suo­ma­lais­ten mie­les­tä pi­tää, jo­ten si­vus­ta­seu­raa­ja ei oi­kein ym­mär­rä mis­tä neu­vo­tel­laan. Työ­pe­räi­ses­tä maa­han­muu­tos­ta­kaan ei pi­tä­nyt voi­da enää neu­vo­tel­la, mut­ta juu­ri sii­hen neu­vot­te­lut oli­vat vä­häl­lä ka­riu­tua.

Jo nyt Suo­mi on saa­nut kan­sain­vä­lis­tä mai­net­ta ää­ri­oi­keis­to­lai­sen hal­li­tuk­sen muo­dos­ta­ja­na, ja jos hal­li­tus täl­tä poh­jal­ta muo­dos­tuu, niin mai­ne­hait­taa tu­lee li­sää. Ko­ti­mai­nen me­dia kä­sit­te­lee hal­li­tus­neu­vot­te­lu­ja silk­ki­han­sik­kain ih­met­te­le­mät­tä oi­ke­as­taan mi­tään.

Jos näis­tä neu­vot­te­luis­ta jo­tain po­si­tii­vis­ta ha­lu­aa sa­noa, niin ai­na­kaan neu­vot­te­li­joil­le ei ole läl­lä­tel­ty su­ku­puo­les­ta, iäs­tä, ul­ko­nä­ös­tä tai kou­lu­tuk­ses­ta. Se läl­lät­te­ly on va­rat­tu San­na Ma­ri­nil­le, jon­ka syy­tä tun­tuu nyt ko­ro­nan ja Uk­rai­nan so­daan li­säk­si ole­van myös ko­koo­muk­sen maa­lis­kuus­sa ta­pah­tu­nut sul­ke­mi­nen pois Hel­sin­ki Pri­den kump­pa­nuu­des­ta Ma­ri­nin New Yor­kis­sa tou­ko­kuus­sa pi­tä­män pu­heen in­noit­ta­ma­na.

Jää­kiek­ko­se­los­ta­jaa si­tee­ra­ten: "Tai­vas var­je­le, mitä siel­tä vie­lä tu­lee."

Saku Ti­mo­nen

Kir­joit­ta­ja on juu­ka­lai­nen pa­luu­muut­ta­ja, blog­gaa­ja ja ju­ris­ti.