SAK järjestää jäsenistön suurtapahtumat lauantaina 16.9. Kuopiossa, Tampereella ja Järvenpäässä. Edellisenä viikonloppuna vastaavat tapahtumat olivat Oulussa ja Turussa.

Ta­pah­tu­ma nimi #Pai­na­va­Syy il­men­tää hy­vin pa­tou­tu­nut­ta tar­vet­ta tuo­da pal­kan­saa­jien vies­tiä Or­pon-Pur­ran hal­li­tuk­sel­le.

Hal­li­tus kaa­vai­lee mer­kit­tä­viä hei­ken­nyk­siä työn­te­ki­jän ase­maan, an­si­o­si­don­nai­seen työt­tö­myys­tur­vaan, so­si­aa­li­tur­vaan sekä suun­nit­te­lee ra­joi­tuk­sia neu­vot­te­lu­jär­jes­tel­mään ja työ­tais­te­luo­i­keu­teen.

Mei­dän ää­nem­me tu­lee kuu­lu­maan muil­la kei­noin.

Hal­li­tus uh­kaa muut­taa voi­mal­la suo­ma­lai­sia työ­mark­ki­noi­ta ja te­kee sitä puh­taas­ti työ­nan­ta­jan eduk­si. Tämä to­del­la­kin huo­les­tut­taa. Yk­si­puo­li­ses­ti jun­ta­tut muu­tok­set ei­vät kes­tä. Ne hei­ken­tä­vät luot­ta­mus­ta ja pit­kä­jän­teis­tä työ­mark­ki­noi­den ke­hi­tys­tä. Ide­o­lo­gi­aa on mo­lem­mil­la puo­lil­la, mut­ta täl­lä ker­taa val­lan­kah­vas­sa ole­vien tah­to­ti­la yh­teen so­vi­tel­la on hy­lät­ty. Työ­mi­nis­te­ri Sa­to­nen esit­ti taan­noin yh­teis­tä kol­mi­kan­ta­se­mi­naa­ria. On­ko juh­la­pu­heet ja lu­pauk­set jo lu­kit­tu, on­ko vuo­ro­pu­he­lu ai­toa? Ei ole, jos hal­li­tuk­sen aset­ta­mien työ­ryh­mien tu­le­via lop­pu­tu­lok­sia kat­so­taan. Mei­dän ää­nem­me tu­lee kuu­lu­maan muil­la kei­noin.

Timo Ha­ve­ri­nen

alue- ja jär­jes­tö­a­si­an­tun­ti­ja, SAK

Li­sä­tie­to­ja: sak.fi

Il­moit­tau­du tapah­tu­miin täs­tä lin­kis­tä.