Suo­mi on ke­sä­te­at­te­rei­den lu­vat­tua maa­ta. Niin­pä eri­lais­ten uh­ka­te­ki­jöi­den väis­ty­es­sä te­at­te­ri­toi­mi­jat Poh­jois-Kar­ja­lan ky­lis­sä ovat jäl­leen liik­keel­lä.

Pol­vi­jär­ven Mar­ton­vaa­ran ky­län his­to­ri­aan pe­rus­tu­va näy­tel­mä ”Van­hoil­la ve­si­jät­tö­mail­la saa yh­teen­sä kol­me esi­tys­tä, roo­le­ja on 19.

Kä­si­kir­joit­ta­ja Un­to Mar­ti­kai­nen on ra­ken­ta­nut näy­tel­män juo­nen his­to­ri­al­li­siin to­si­ta­pah­tu­miin, joi­ta ryt­mit­tää Rei­no He­lis­maan ja Toi­vo Kär­jen lau­lut.

Oh­jauk­ses­ta ja mu­sii­kin­joh­dos­ta vas­taa jo­en­suu­lai­nen Ma­ri­ta Mau­ko­nen.

Uut­ta mu­siik­kia on saa­tu Un­to Mar­ti­kai­sen sa­noi­tuk­siin sä­vel­tä­jä On­ni Mui­kul­ta.

Ai­toa en­ti­sa­jan tun­nel­maa sy­ven­tää Au­vo Si­mo­nen suo­men­he­vo­sen ja ajo­kär­ry­jen kera. Van­han ro­maa­ni­kult­tuu­rin es­te­tiik­kaa edus­taa An­ne Kouk­ku Hil­ja Blo­me­ruk­sen roo­lis­sa. Hi­naa­ja­lai­vas­ton mie­het saa­pu­vat ”Kank­ku­lan ki­os­kil­le”, mis­sä hei­tä pal­ve­le­vat Jus­si ja Tyy­ne Hy­vä­ri­nen. Myös Mar­ton­vaa­ran Mar­toil­la on omat roo­lin­sa. Ko­me­di­al­li­sia hah­mo­ja ovat Uu­no Tup­pu­rai­sen roo­lis­sa Ol­li Kart­tu­nen ja Mil­ma Le­hi­koi­sen roo­lis­sa Tyy­ne Lai­ti­nen. Har­taus­het­ken pu­hu­ja­na Jan­ne Tans­ka­sen roo­lis­sa näh­dään Paa­vo Tans­ka­nen ja pol­vi­jär­ven kant­to­ri Kus­taa Os­ka­ri Ah­ti­na Mat­ti Hä­mä­läi­nen.