Kulttuurit kohtaavat UNICEF-nukkenäyttelyssä pääkirjaston aulassa 13.–25.11.2021

UNI­CEF-nuk­ke on kä­si­työ­nä teh­ty yk­si­löl­li­nen nuk­ke, joka edus­taa te­ki­jän­sä va­lit­se­maa kan­sal­li­suut­ta. Jo­kai­sel­le nu­kel­le et­si­tään per­he, joka lah­joit­taa nu­kes­ta UNI­CE­Fil­le 30-50 eu­roa tai enem­män.

UNI­CEF käyt­tää lah­joi­tuk­set ro­ko­tu­soh­jel­miin sekä muu­hun las­ten ter­veyt­tä, kou­lu­tus­ta ja suo­je­lua edis­tä­vään työ­hön. Näin nuk­ke voi pe­las­taa lap­sen elä­män.

Idea UNI­CEF-nu­kes­ta syn­tyi Ita­li­as­sa vuon­na 1988. Suo­mes­sa nuk­ke­kam­pan­ja läh­ti käyn­tiin 2002, ja suo­ma­lai­set UNI­CEF-nu­ket ovat ke­rän­neet va­ro­ja kaik­ki­aan noin 900 000 eu­roa. Meil­lä UNI­CEF-nu­ket tun­ne­taan myös ni­mel­lä An­na & Toi­vo.

Näyt­te­ly­nuk­ke­ja voi va­ra­ta ja lu­nas­taa it­sel­le näyt­te­lyn pää­tyt­tyä UNI­CEF-myy­jäi­sis­sä kir­jas­tol­la.

Näyt­te­ly­vie­raat voi­vat ää­nes­tää nu­keis­ta it­sel­leen mie­lui­sim­man, ja yh­teys­tie­ton­sa an­ta­nei­den ää­nes­tä­jien kes­ken ar­vo­taan UNI­CEF-tuot­tei­ta.