Vei­jo Saa­re­lai­nen

TUL piti liittokokouksensa viime lauantaina Helsingissä.

Pa­ju­lah­den lii­kun­ta­kes­kuk­sen toi­mi­tus­joh­ta­ja­na ja reh­to­ri­na toi­mi­nut Las­se Mik­kels­son va­lit­tiin jat­ka­maan toi­sel­le kol­mi­vuo­tis­kau­del­le Työ­vä­en Ur­hei­lu­lii­ton pu­heen­joh­ta­ja­na. TUL piti liit­to­ko­kouk­sen­sa vii­me lau­an­tai­na Hel­sin­gis­sä. Pai­kal­la oli 69 vi­ral­lis­ta ko­kou­se­dus­ta­jaa eri puo­lil­ta maa­ta ja sa­man ver­ran muu­ta ko­kous­vä­keä.

– Kun ur­heil­laan ja har­joi­tel­laan, me­nes­tys­tä tu­lee enem­min tai myö­hem­min, yleen­sä myö­hem­min, to­te­si Mik­kels­son ko­kouk­sen avan­nees­sa pu­heen­vuo­ros­saan. Sa­mal­la hän ko­ros­ti po­si­tii­vi­sen asen­teen mer­ki­tys­tä niin ur­hei­lus­sa kuin jär­jes­tö­toi­min­nas­sa. Po­si­tii­vi­suus ja myön­tei­nen hen­ki val­lit­si­kin myös liit­to­ko­kous­ta.

Pu­heen­joh­ta­jis­ton, hal­li­tus- ja val­tuus­to­va­lin­to­jen ohel­la kuul­tiin toi­min­ta­ker­to­mus liit­to­ko­kous­vuo­sil­ta 2019–21, joi­ta lei­ma­si vah­vas­ti ko­ro­na­pan­de­mia. Voi­tiin kui­ten­kin to­de­ta lii­ton eden­neen hy­vään suun­taan, var­sin­kin kun työ­voi­ma on vä­hen­ty­nyt 14:ään hen­keen vii­den vuo­den ta­kai­ses­ta yli 20:stä. Eri­tyi­sen iloi­sia ol­tiin uu­den di­gi­poh­jai­sen kou­lu­tu­sa­lus­tan ai­kaan­saa­mi­ses­ta. Osoit­tee­seen tul­kou­lut­taa.fi re­kis­te­röi­ty­mäl­lä löy­ty­vät kaik­ki TUL:n kou­lu­tus­ta­pah­tu­mat. Pil­ke sil­mä­kul­mas­sa voi­tiin to­de­ta myös työ­il­ma­pii­rin ole­van sel­väs­ti muun mu­as­sa Olym­pi­a­ko­mi­te­aa pa­rem­mal­la ta­sol­la.

Pil­ke sil­mä­kul­mas­sa voi­tiin to­de­ta myös työ­il­ma­pii­rin ole­van sel­väs­ti muun mu­as­sa Olym­pi­a­ko­mi­te­aa pa­rem­mal­la ta­sol­la.

TUL:n stra­te­gia kol­mi­vuo­tis­kau­del­le 2022–25 vah­vis­tet­tiin jok­seen­kin esi­te­tys­sä muo­dos­saan. Stra­te­gi­as­sa ko­ros­tui tasa-ar­voi­nen ja kai­kil­le mah­dol­li­nen lii­kun­ta­mah­dol­li­suus ja sen tur­vaa­mi­nen mo­nin ta­voin. Stra­te­gi­an poh­ja­työn oli teh­nyt eri­tyi­nen työ­ryh­mä, mu­ka­na myös do­sent­ti Han­nu It­ko­nen. Lii­ton hal­li­tus­ta eväs­tet­tiin kes­kus­te­luis­sa ha­ke­maan konk­reet­ti­sia toi­mia stra­te­gi­an to­teut­ta­mi­seen, jot­tei se jää hy­vi­ne aja­tuk­si­neen kan­si­oi­hin pö­lyt­ty­mään.

Myös lii­ton sään­tö­jä uu­sit­tiin ja niis­sä vah­vis­tet­tiin seu­roil­le mah­dol­li­suus kuu­lua jä­se­ne­nä suo­raan liit­toon il­man pii­ri­jä­se­nyyt­tä. Pii­rien ja seu­ro­jen mal­li­sään­tö­jä on myös uu­dis­tet­tu, mut­ta nii­tä ei liit­to­ko­kouk­ses­sa kä­si­tel­ty, vaan ne läh­te­vät vie­lä pii­ri- ja seu­ra­kier­rok­sel­le. TUL:ssa toi­mii edel­leen 15 pii­riä, jos­kin 7 pii­riä on yh­dis­tä­mäs­sä toi­min­to­jaan kol­meen pii­riin.

Poh­jois-Kar­ja­laa­kin tämä kos­kee, sil­lä Sa­von, Kes­ki-Suo­men ja Kar­ja­lan pii­rit ovat lo­pet­ta­mas­sa omaa toi­min­taan­sa yh­dis­ty­en alu­e­jär­jes­tö Jär­vi-Suo­meen, mikä muut­tuu sa­mal­la pii­ri­jär­jes­tök­si. Itäi­sem­pää Suo­mea TUL:n hal­li­tuk­ses­sa edus­taa var­kau­te­lai­nen Pek­ka Hahl. Hal­li­tuk­sen toi­se­na va­ra­pu­heen­joh­ta­jan toi­mii jo­en­suu­lais­läh­töi­nen Anu Ra­ja­jär­vi ja TUL:n val­tuus­to­jä­se­ne­nä pol­vi­jär­ve­läi­nen Voit­to Pa­rik­ka.