Kauppahalli Joensuun virallisia avajaisia vietetään maanantaina 26.6. alkaen kello 10.30.

Ava­jais­ten oh­jel­ma jul­kis­te­taan myö­hem­min. Yri­tyk­sis­tä val­ta­o­sa pal­ve­lee asi­ak­kai­ta jo tiis­tais­ta 20. ke­sä­kuu­ta läh­tien.

– On so­vit­tu, et­tä tiis­tai­na 20.6. ke­sä­kuu­ta val­ta­o­sa yri­tyk­sis­tä on avoin­na ja pal­ve­lee asi­ak­kai­ta. Jot­ta voi­daan var­mis­tua kaik­kien asi­oi­den toi­mi­vuu­des­ta, sen vuok­si var­si­nai­set Kaup­pa­hal­lin ava­jai­set ovat ju­han­nuk­sen jäl­kei­sel­lä vii­kol­la maa­nan­tai­na 26.6. kel­lo 10.30, sa­noo Poh­jois-Kar­ja­lan Osuus­kau­pan toi­mi­tus­joh­ta­ja Juha Ki­ve­lä.

Myös Kaup­pa­hal­li Jo­en­suun pal­ve­lu­tar­jon­ta täy­den­tyy Sie­na Café ja Tori dö­ner & Bur­ger -ra­vin­to­loil­la.

Kaup­pa­hal­li Jo­en­suun pal­ve­lu­tar­jon­ta täy­den­tyy Sie­na Café ja Tori dö­ner & Bur­ger -ra­vin­to­loil­la.

Ali Gi­ra­yn pe­rus­ta­ma Tori dö­ner & Bur­ger kes­kit­tyy sak­sa­lais­tyy­li­seen ai­toon var­taas­sa val­mis­tet­ta­vaan ja laa­duk­kaa­seen dö­ne­riin sekä smash-bur­ge­rei­hin. Li­säk­si ra­vin­to­las­ta saa uut­ta turk­ki­lais­ta bul­gur-poh­jais­ta ve­gaa­ni­ruo­kaa. Ra­vin­to­la pal­ve­lee sekä Kaup­pa­hal­lis­sa et­tä Kaup­pa­hal­lin au­ki­o­lo­ai­ko­jen ul­ko­puo­lel­la myyn­ti­luu­kun kaut­ta laa­join au­ki­o­lo­a­join.

Sie­na Café puo­les­taan tar­jo­aa jää­te­lö­herk­ku­jen ja niis­tä val­mis­tet­ta­vien voh­ve­li­an­nos­ten li­säk­si myös kak­ku­ja ja mui­ta ma­kei­ta lei­vok­sia sekä eri­kois­kah­ve­ja. Jo var­hain aa­mus­ta läh­tien on saa­ta­vil­la pien­tä aa­mi­ais­ta, ku­ten esi­mer­kik­si täy­tet­ty­jä säm­py­löi­tä, croi­sant­te­ja sekä raik­kai­ta smoot­hie­i­ta, kah­vi­la­pääl­lik­kö Hen­na Ket­tu­nen sa­noo.

Kaup­pa­hal­li Jo­en­suun yri­tyk­sis­tä jo ai­em­min on jul­kais­tu Jär­ven Tai­ga – Poh­jois-Kar­ja­lan Jär­vie­lä­mys­kes­kus, Bar & Cafe Vis­pi­lä­kaup­pa, ham­pu­ri­lais­ket­ju Friends & Brgrs, ra­vin­to­la VENN, Hou­ku­tus, La Fes­ta ja Ko­ti­lei­po­mo Ho­ney Bee sekä eri­kois­ta­va­ra­kaup­pa Em­man Puo­ti.

Kaup­pa­hal­liin on tu­los­sa vie­lä muu­ta­mia uu­sia yri­tyk­siä, jot­ka jul­kis­te­taan myö­hem­min.