Joensuun kaupun­ki­kes­kus­ta­yh­distys Virta yhteis­työ­kump­pa­neineen tuo joulun iloa ja tunnelmaa kuukauden ajaksi Joensuun kaupunkikeskustaan.

Jou­lu­na­vauk­sen osal­li­suu­set­ko­ja vie­te­tään per­jan­tai­na 18.11. kel­lo 10.00 al­ka­en, jol­loin kä­ve­ly­ka­dul­le ko­ris­tel­laan 18 jou­lu­kuus­ta jo­en­suu­lais­ten jär­jes­tö­jen ja yh­tei­sö­jen toi­mes­ta.

Jo­en­suun vi­ral­li­nen Jou­lu­na­vaus jär­jes­te­tään Kaup­pa­to­ril­la sun­nun­tai­na 20.11. kel­lo 14.30–17.00. Jou­lu­na­vaus käyn­nis­tyy tut­tuun ta­paan Ko­si­o­su­si- ja Mors­huk­ka­pat­sai­den tont­tu­la­ki­tuk­sel­la klo 14.30.

Kar­ne­vaa­li­kul­kue läh­tee Tai­de­mu­seo On­nin pi­has­ta kel­lo 14.40. Ylei­sö on ter­ve­tul­lut liit­ty­mään kul­ku­ee­seen mu­kaan!

To­ri­la­val­la seik­kai­le­vat jou­lui­set hah­mot, ja myös ylei­sö voi lau­laa esi­tys­ten mu­ka­na. To­ri­la­van oh­jel­ma on kel­lo 15.00–16.00. Jou­lu­puk­ki seu­ru­ei­neen on las­ten ta­vat­ta­vis­sa heti to­ri­la­van oh­jel­man pää­tyt­tyä ai­na kel­lo 16.30 saak­ka.

Jou­lu­na­vaus hui­pen­tuu sa­tu­mai­seen Lu­mo­voi­maa -va­lo­te­ok­seen, joka va­lai­see kä­ve­ly­kes­kus­tan puut läm­pi­min vä­rein.

Jo­en­suun Kaup­pa­to­rin idyl­li­set Jou­lu­mark­ki­nat myyn­ti­mök­kei­neen, jou­lu­kuu­si­neen, va­loi­neen ja ka­ru­sel­lei­neen ra­ken­tuu Kaup­pa­to­ril­le 13.–17.12. vä­li­sek­si ajak­si. Jou­lu­mark­ki­noi­den ava­jai­sia vie­te­tään tiis­tai­na 13.12. kel­lo 16.00 al­ka­en.

Coca Cola Jou­lu­rek­ka­kier­tue saa­puu Jo­en­suun to­ril­le jou­lu­mark­ki­noi­den avau­sil­ta­na, 13.12. kel­lo 16.00–20.00. Tu­han­sil­la va­loil­la ko­ris­tel­tu Coca-Cola Jou­lu­rek­ka vie­rai­lee jou­lu­kuus­sa kah­dek­sal­la paik­ka­kun­nal­la ym­pä­ri Suo­mea en­nen jou­lua.

Coca-Cola on si­tou­tu­nut ole­maan mark­ki­noi­mat­ta juo­mi­aan al­le 13-vuo­ti­ail­le lap­sil­le. Tä­män vuok­si al­le 13-vuo­ti­aat ovat ter­ve­tul­lei­ta naut­ti­maan Jou­lu­re­kan tun­nel­mas­ta ja juo­mis­ta ta­pah­tu­ma-alu­eel­le vain huol­ta­jien­sa kans­sa.