Joensuun kaupunginteatterin teatterisyksy 2022 on monipuolinen. Syysohjelmisto sisältää klassikkomusikaalin My Fair Ladyn nuoren naisen kasvutarinan, 39 askelta -hulvattoman mysteerikomedian, Lapin sodan aikaan sijoittuvan Lempi -draaman sekä evakkotaipaleesta kertovan näytelmän Alma – kaksi matkaa Länttä kohti.

Mu­si­kaa­lia on ky­syt­ty meil­tä jat­ku­vas­ti. Nyt asi­at lok­sah­ti­vat pai­kal­leen ja te­at­te­ril­la on vih­doin mah­dol­li­suus sat­sa­ta kal­lii­seen mu­si­kaa­li­tuo­tan­toon. Näyt­te­li­jä­kaar­tis­tam­me löy­tyy myös täl­lä het­kel­lä kol­me tai­ta­vaa ja upe­aää­nis­tä näyt­te­li­jää Eli­za Dood­lit­t­len roo­liin, te­at­te­rin­joh­ta­ja Ii­ris­tii­na Va­ri­lo sa­noo.

Oh­jel­mis­tos­sa kä­si­tel­lään nai­sen roo­lia myös ko­me­di­an ja draa­man kei­noin. Lem­pi ja Al­ma näy­tel­mien sel­viy­ty­mis­ta­ri­nat ovat myös ki­pe­än ajan­koh­tai­sia tänä päi­vä­nä.

Syk­syn oh­jel­mis­tos­sa on näh­tä­vis­sä sel­viy­ty­mis­ta­ri­na­te­ma­tiik­kaa, jos­sa men­neen ajan nai­sen roo­le­ja pei­la­taan ny­ky­nä­kö­kul­mas­ta, Va­ri­lo jat­kaa.

Vie­rai­lu­e­si­tyk­siä on kak­si, jois­ta en­sim­mäi­nen on Suo­mi­fil­min sa­lai­set kan­si­ot -ko­me­dia ja toi­nen tur­ku­lai­sen Lin­na­te­at­te­rin las­ten­näy­tel­mä Tatu ja Patu, elä­mä ja teot.

My Fair Lady -musikaali saa ensi-iltansa 24. syyskuuta. Kuva: Miska Korpelainen

My Fair Lady -musikaali saa ensi-iltansa 24. syyskuuta. Kuva: Miska Korpelainen

Miska Photography

My Fair Lady –musikaali

En­si-il­taan tu­lee 24. syys­kuu­ta lä­hes kym­me­nen vuo­den tau­on jäl­keen mu­si­kaa­li. My Fair Lady on to­del­li­nen klas­sik­ko, jon­ka ta­ri­nan jo­kai­nen ai­ka voi kir­joit­taa uu­del­leen. Jo­en­suun kau­pun­gin­te­at­te­rin näyt­tä­möl­lä näh­dään nuo­ren nai­sen kas­vu­ker­to­mus: Eli­za Doo­lit­t­le on fik­su, kun­ni­an­hi­moi­nen nuo­ri nai­nen, joka ha­lu­aa opis­kel­la saa­dak­seen it­sel­leen pa­rem­man elä­män.

Doo­lit­t­len roo­lis­sa vuo­rot­te­le­vat upe­aää­ni­set näyt­te­li­jät Ma­ria Kar­ha­pää, Re­gi­na Lau­ni­vuo ja Suvi-Maa­ria Vir­ta. Van­nou­tu­neen poi­ka­mie­hen, Hig­gin­sin, roo­lis­sa puo­les­taan Joni Kuok­ka­nen ja Pet­te­ri Ran­ta­ta­lo. Näy­tel­män oh­jaa Kat­rii­na Hon­ka­nen. Näyt­tä­möl­lä näh­dään jäl­leen Ri­ve­ri­an tans­si­a­lan opis­ke­li­joi­ta Ou­to­kum­mus­ta. Mu­si­kaa­lin klas­sik­ko­lau­lu­ja ja tans­se­ja ryt­mit­tä­väs­sä vii­si­hen­ki­ses­sä or­kes­te­ris­sa on puo­les­taan mu­ka­na opis­ke­li­joi­ta Jo­en­suun kon­ser­va­to­ri­os­ta. Lu­vas­sa on pu­kud­raa­maa ja sil­miä hi­ve­le­vän kau­nii­ta koh­tauk­sia.

39 askelta -komedian ensi-ilta on 19. marraskuuta. Kuva: Miska Korpelainen

39 askelta -komedian ensi-ilta on 19. marraskuuta. Kuva: Miska Korpelainen

39 askelta – hulvaton mysteerikomedia

John Buc­ha­nin kir­jaan ja Alf­red Hitch­coc­kin elo­ku­vaan pe­rus­tu­va pa­ro­dia 39 as­kel­ta täyt­tää pik­ku­jou­lu­ko­me­di­an pai­kan Jo­en­suun kau­pun­gin­te­at­te­rin syy­soh­jel­mis­tos­sa. Nos­tal­gi­sen dek­ka­ri­ko­me­di­an pää­hen­ki­lö Ric­hard Han­nay sot­ke­taan tah­to­mat­taan va­koi­lu­ta­pauk­seen, kun hän jou­tuu yl­lä­tyk­sek­seen epäil­lyk­si mur­has­ta. Al­kaa hur­ja pa­ko­mat­ka ym­pä­ri Brit­tein saa­ria.

Näy­tel­mäs­sä nel­jä näyt­te­li­jää tai­tu­roi yli 40 roo­lis­sa, esi­mer­kik­si uu­sim­pa­na Jo­en­suun kau­pun­gin­te­at­te­riin uu­sin näyt­te­li­jä­kiin­ni­tys Kir­si Kär­nä, joka näyt­te­lee kaik­ki nais­roo­lit. 1930-lu­vul­le si­joit­tu­vas­ta ta­ri­nas­ta löy­ty­vät agent­ti­ta­ri­noi­den kaik­ki piir­teet höys­tet­ty­nä no­peil­la roo­li­vaih­doil­la ja haus­koil­la te­at­te­ril­li­sil­la ki­koil­la. Ko­me­di­an la­vas­taa ja oh­jaa Sep­po Hon­ko­nen. Sen en­si-il­ta on 19. mar­ras­kuu­ta.

Lempi – väkevä draama rakkauden voimasta

Lem­pi on ti­he­ä­tun­nel­mai­nen ja herk­kyy­des­sään vä­ke­vä draa­ma rak­kau­den kan­nat­te­le­mis­ta ja haa­voit­ta­mis­ta ih­mi­sis­tä. Esi­tyk­ses­sä ele­tään La­pin so­dan ai­kaa. Kaup­pi­aan kak­sos­tyt­tä­ret Lem­pi ja Sis­ko naut­ti­vat Ro­va­nie­men kaup­pa­las­sa nuo­ruu­des­taan sak­sa­lais­so­ti­lai­den huo­mi­on kes­kel­lä.

Lem­pi pe­rus­tuu kuu­sa­mo­lai­sen Min­na Ry­ti­sa­lon pal­kit­tuun ro­maa­niin. Se ker­too rak­kau­den voi­mas­ta, jon­ka seu­rauk­set ovat ar­vaa­mat­to­mat. Näy­tel­mä on näyt­te­li­jä Ma­ria Kar­ha­pään en­si­oh­jaus Jo­en­suun kau­pun­gin­te­at­te­ris­sa. En­si-il­ta on kier­tu­eel­la Kon­ti­o­lah­den au­di­to­ri­os­sa 23. mar­ras­kuu­ta.

Alma – kaksi matkaa Länttä kohti

Jo­en­suu­lai­sen näy­tel­mä­kir­jai­li­ja Pirk­ko Ku­ri­kan kir­joit­ta­ma ja oh­jaa­ma esi­tys Al­ma – kak­si mat­kaa Länt­tä koh­ti on ru­nol­li­nen teos, ih­me­ta­ri­na ja le­gen­da. Se tuo näyt­tä­möl­le kir­jai­li­jan, joka ker­too mum­mon­sa evak­ko­tai­pa­lees­ta Vii­pu­ris­ta koh­ti länt­tä. Teos tuo näyt­tä­möl­le myös or­po­ty­tön, joka jou­tuu jät­tä­mään ko­ti­seu­tun­sa ja läh­tee va­el­ta­maan koh­ti länt­tä.

Ajan­koh­tai­nen Al­ma vie kat­so­jan yli­ra­jal­li­suu­den, ih­mi­sek­si kas­va­mi­sen ja ih­mi­syy­den tee­mo­jen ää­rel­le. Jo­en­suun Va­paa Te­at­te­ri ja Jo­en­suun kau­pun­gin­te­at­te­rin yh­teis­työ­nä to­teu­tet­tu esi­tys on ti­lat­ta­vis­sa myös kier­tu­eel­le. Uu­sin­ta­en­si-il­ta on 16. syys­kuu­ta.

Vierailuesitykset

Syys­kau­den ai­ka­na vie­rai­lu­e­si­tyk­siä on kak­si. Suo­mi­fil­min sa­lai­set kan­si­ot -ko­me­di­as­sa kir­joi­te­taan suo­mi­fil­min his­to­ri­aa uu­sik­si hil­lit­tö­mäl­lä ot­teel­la. Sa­mal­la teh­dään lä­pi­leik­kaus elo­ku­va­his­to­ri­an nais­roo­lien jat­ku­mos­ta ny­ky­päi­vään. Oh­jaa­ja­na Ria Ka­ta­ja.

Tatu ja Patu, elä­mä ja teot -las­ten­näy­tel­mä pe­rus­tuu pal­kit­tuun ja suo­sit­tuun Ai­no Ha­vu­kai­sen ja Sami Toi­vo­sen kir­ja­sar­jaan. Tur­ku­lai­sen Lin­na­te­at­te­rin las­ten­näy­tel­mä on pul­lol­laan haus­ko­ja het­kiä, ou­to­ja asi­oi­ta, rie­mu­kas­ta mu­siik­kia ja en­nen­nä­ke­mät­tö­miä pal­jas­tuk­sia.