Elokuvateatteri Tapiossa juhlitaan sen 95-vuotista taivalta tiistaina 29.11.2022. Tapion syntymäpäiviä vietetään monipuolisen elokuvaohjelmiston merkeissä koko elokuva­te­at­te­ri­kes­kuksessa. Kaikkiin päivän näytöksiin liput maksavat vain 9,5 euroa, ja ne tulevat myyntiin tiistaina 22.11.

Mo­ni­puo­li­sen nor­maa­li­oh­jel­mis­ton li­säk­si en­nak­ko­näy­tök­se­nä 95-vuo­tis­päi­vä­nä näh­dään Mark­ku Pö­lö­sen odo­tet­tu uu­tuus Hams­te­rit. Tam­mi­kuus­sa Suo­men en­si-il­tan­sa saa­va läm­min­hen­ki­nen elo­ku­va pe­rus­tuu Veik­ko Huo­vi­sen ra­kas­tet­tuun sa­man­ni­mi­seen ro­maa­niin. Mark­ku Pö­lö­nen vie­rai­lee näy­tök­sen alus­sa ker­to­mas­sa elo­ku­vas­ta ja sen te­ke­mi­ses­tä. Elo­ku­va esi­te­tään Ta­pio 2 -sa­lis­sa, eli al­ku­pe­räi­ses­sä Ta­pi­on sa­lis­sa.

Yl­lä­tys­tä­kin on lu­vas­sa, kun val­ko­kan­kaal­le saa­puu pit­käs­tä ai­kaa toi­vot­tu Mys­tee­ri­näy­tös. Esi­tet­tä­vää elo­ku­vaa ei pal­jas­te­ta etu­kä­teen, vaan kat­so­jat saa­vat ko­kea elo­ku­van il­man en­nak­ko-odo­tuk­sia. Ky­sees­sä on en­nak­ko­näy­tös myö­hem­min en­si-il­taan tu­le­vas­ta elo­ku­vas­ta. Elo­ku­van ikä­ra­ja on 7 vuot­ta, mut­ta se ei kui­ten­kaan ole per­he-elo­ku­va, vaan ai­kui­sil­le ja nuo­ril­le tar­koi­tet­tu.

Päi­vän ai­ka­na asi­ak­kail­le on myös glö­gi­tar­joi­lu ja ar­von­taa.

Ny­kyi­sen ne­li­sa­li­sen elo­ku­va­te­at­te­ri­kes­kuk­sen van­ha osa, en­ti­nen elo­ku­va­te­at­te­ri Kino Ta­pio, on toi­mi­nut vuo­des­ta 1927 ja se on yk­si Suo­men van­him­mis­ta al­ku­pe­räi­ses­sä käy­tös­sä toi­mi­vis­ta elo­ku­va­te­at­te­reis­ta. Vuon­na 2005 Kino Ta­pio sai rin­nal­leen kol­me uut­ta sa­lia ja näin syn­tyi elo­ku­va­te­at­te­ri­kes­kus Ta­pio.