Tuomas Tahvanainen ehti tehdä parikymmentä vuotta uraa muusikkona ja Ammattiopisto Luovissa, kunnes edessä oli paluu juurille Joensuun Työväentalolle.

JO­EN­SUU / Ar­to Miet­ti­nen

Ai­na­kin mi­kä­li nuo­rem­mal­ta vä­el­tä ky­syy, yh­dis­tää moni Tuo­mas Tah­va­nai­sen ni­men le­gen­daa­ri­seen jo­en­suu­lai­syh­tye Stel­laan. Sama mies on­kin ky­sees­sä. Maa­nan­tais­ta 21. mar­ras­kuu­ta al­ka­en hän on toi­mi­nut to­sin myös Jo­en­suun Työ­vä­e­nyh­dis­tyk­sen jär­jes­tö­sih­tee­ri­nä.

Tah­va­nai­nen myön­tää käy­neen­sä jo työ­vä­en­ta­lol­la muu­ta­maan ker­taan tu­tus­tu­mas­sa en­nal­ta teh­tä­viin­sä.

– Ai­ka työn­täy­tei­sel­tä näyt­tää, ki­teyt­tää Tah­va­nai­nen, jol­la on toki ol­lut bas­son­soi­ton ohel­la koko ajan si­vii­li­am­mat­ti­kin Am­mat­ti­o­pis­to Luo­vin ope­tus­teh­tä­vis­sä.

To­si­a­si­as­sa Jo­en­suun Työ­vä­en­ta­lo on Tah­va­nai­sel­le hy­vin­kin tut­tu paik­ka, to­sin noin 20 vuo­den ta­kaa. Tuol­loin hän oli ak­tii­vi­ses­ti mu­ka­na Jo­en­suun De­ma­ri­nuor­ten toi­min­nois­sa sekä Jo­en­suun työ­vä­e­nyh­dis­tyk­sen joh­to­kun­nas­sa­kin. Elä­mä vei kui­ten­kin toi­saal­le, mu­sii­kin ja ope­tus­työn pa­riin.

Nyt päi­väl­leen 44-vuo­ti­aa­na hän suo­rit­taa pa­luun ja ym­py­rä sul­keu­tuu.

Enonlaista sukujuurta

Tah­va­nai­sen su­ku­ni­mi vie aja­tuk­set hel­pos­ti Enon vah­voi­hin so­si­a­li­de­mok­raat­tei­hin. Samaa su­ku­juur­ta Tuo­mas Tah­va­nai­nen­kin edus­taa, vaik­ka on­kin syn­ty­nyt Jo­en­suus­sa ja kas­va­nut Kon­ti­o­lah­den Leh­mos­sa. Mo­lem­mat van­hem­mat oli­vat mu­ka­na so­si­a­li­de­mok­raat­ti­ses­sa po­li­tii­kas­sa. Hä­nen äi­tin­sä isä toi­mi Enon työ­vä­e­nyh­dis­tyk­sen pu­heen­joh­ta­ja­na­kin ja Säde Tah­va­nai­nen lu­keu­tuu hän­kin Tuo­mak­sen serk­kui­hin.

Jo­en­suun työ­vä­e­nyh­dis­tyk­sen jär­jes­tö­sih­tee­rin toi­mes­sa Tah­va­nai­nen kat­soo tär­ke­äk­si teh­tä­väk­seen saa­da ih­mi­set kiin­nos­tu­maan omis­ta ja vä­hän yh­tei­sis­tä­kin asi­ois­ta. Tah­va­nai­nen nä­kee, et­tä toi­min­nan muo­dot voi­vat ol­la mo­nia – ai­na ru­noil­lois­ta lii­kun­ta­vuo­roon ja ka­ra­o­keen.

Otan ih­mis­ten ke­hit­tä­mi­si­de­oi­ta avoi­min mie­lin vas­taan, et­tä saam­me jär­jes­tet­tyä jä­sen­ten nä­köis­tä toi­min­taa.

Myös am­ma­til­lis­ta taus­taan­sa ope­tu­sa­lal­la Tah­va­nai­nen ha­lu­aa hyö­dyn­tää ai­na­kin op­pi­lai­to­syh­teis­työn muo­dos­sa. Mai­ni­tuk­si tu­le­vat Jo­en­suun työ­vä­e­nyh­dis­tyk­sen omis­ta­mat Ho­pe­a­lah­den tila ja Laa­man kämp­pä, jois­sa toi­min­taa voi­si jär­jes­tää.

– Pi­dän var­sin­kin nyt pit­kän ko­ro­na-ajan jäl­keen ta­voi­tet­ta­vuut­ta tär­ke­ä­nä. Otan ih­mis­ten ke­hit­tä­mi­si­de­oi­ta avoi­min mie­lin vas­taan, et­tä saam­me jär­jes­tet­tyä jä­sen­ten nä­köis­tä toi­min­taa, Tah­va­nai­nen lin­jaa.