Kansanedustaja, entinen pääministeri Sanna Marin on tullut nimitetyksi Tony Blair Instituten strategiseksi neuvonantajaksi (Strategic Counsellor).

Tony Blair Ins­ti­tu­te for Glo­bal Chan­ge on kan­sain­vä­li­nen voit­toa ta­voit­te­le­ma­ton or­ga­ni­saa­tio, joka neu­voo hal­li­tuk­sia ja po­liit­ti­sia joh­ta­jia stra­te­gi­sis­sa po­li­tiik­ka­lin­jauk­sis­sa ja po­li­tii­kan toi­meen­pa­nos­sa.

Ins­ti­tuu­tin ko­ti­paik­ka on Lon­toos­sa ja se toi­mii yli 30 val­ti­os­sa.

Ma­rin pyy­tää uu­den teh­tä­vän­sä pe­rus­teel­la eroa kan­sa­ne­dus­ta­jan teh­tä­väs­tä.