JO­EN­SUU / Ar­to Miet­ti­nen

Kansainvälistä osuustoimintapäivää #CoopsDay vietetään lauantaina 2. heinäkuuta – nyt jo 100. kerran. Teemana on ”Osuuskunnat rakentavat parempaa maailmaa”.

Osuus­toi­min­nal­li­sia yri­tyk­siä toi­mii kai­kil­la man­te­reil­la. On las­ket­tu, et­tä niis­sä on yh­teen­sä yli mil­jar­di jä­sen­tä. Nii­den ta­lou­del­lis­ta hy­vin­voin­tia li­sää­vä mer­ki­tys on mo­nis­sa mais­sa to­del­la suu­ri.

Kan­sain­vä­li­nen osuus­toi­min­ta­liit­to ICA on osuus­toi­min­nal­lis­ten yri­tys­ten aat­teel­li­nen kat­to­jär­jes­tö, joka on pe­rus­tet­tu vuon­na 1895. En­sim­mäis­tä kan­sain­vä­lis­tä osuus­toi­min­ta­päi­vää vie­tet­tiin vuon­na 1923.

ICA kut­suu jäl­leen osuus­kun­tia kaik­ki­al­la maa­il­mas­sa ker­to­maan osuus­toi­min­nan ih­mis­läh­töi­ses­tä lii­ke­toi­min­ta­mal­lis­ta, jol­le tar­ve on nyt suu­rem­pi kuin ken­ties kos­kaan.

Osuus­toi­min­nan kan­sain­vä­li­set ar­vot, ku­ten de­mok­ra­tia, tasa-ar­vo, oi­keu­den­mu­kai­suus, re­hel­li­syys sekä vas­tuu ja toi­sis­ta vä­lit­tä­mi­nen ra­ken­ta­vat osal­taan pa­rem­paa maa­il­maa.

Suomi on osuustoimintamaa

Suo­mea on sa­not­tu maa­il­man osuus­toi­min­nal­li­sim­mak­si maak­si, ja tä­hän on­kin hy­vät pe­rus­teet. Kes­ki­mää­rin jo­kai­nen suo­ma­lai­nen kuu­luu 1,7 osuus­kun­taan eli jä­se­nyyk­siä on yli 7 mil­joo­naa.

Osuus­kun­nat ovat erit­täin mer­kit­tä­viä toi­mi­joi­ta mei­je­ri-, liha- ja met­sä­sek­to­ril­la, vä­hit­täis­kau­pas­sa sekä pank­ki­a­lal­la. Li­säk­si osuus­toi­min­nal­lis­ten yri­tys­ten mer­ki­tys on suu­ri ho­tel­li- ja ra­vin­to­la­toi­min­nas­sa, polt­to­ai­ne­kau­pas­sa, met­sä­te­ol­li­suu­des­sa ja va­kuu­tus­toi­min­nas­sa.

Suo­ma­lai­set osuus­toi­min­nal­li­set yri­tyk­set me­nes­ty­vät tänä päi­vä­nä kil­pai­lus­sa eri­no­mai­ses­ti ja niil­lä on kan­sain­vä­li­ses­ti hyvä mai­ne. Suo­men suu­rin osuus­kun­ta on S-ryh­mä, jol­la on 2,4 mil­joo­naa jä­sen­tä. Mui­ta iso­ja osuus­toi­min­nal­li­sia yri­tyk­siä ovat muun mu­as­sa OP-ryh­mä, Va­lio ja Met­sä Group.

Jat­ku­vas­ti yleis­ty­vä ajat­te­lu­ta­pa, joka pai­not­taa yri­tys­ten yh­teis­kun­ta­vas­tuu­ta, kes­tä­vää ke­hi­tys­tä sekä ih­mis­ten hy­vin­voin­tia ja ta­lou­del­lis­ta tasa-ar­voa, suo­sii läh­tö­koh­tai­ses­ti osuus­toi­min­taa.

Poh­jois-Kar­ja­laa puo­les­taan voi­daan pi­tää osuus­toi­min­nan to­del­li­se­na voi­ma-alu­ee­na Suo­mes­sa. Esi­mer­kik­si jo 90 pro­sent­tia maa­kun­nan ko­ti­ta­louk­sis­ta on Poh­jois-Kar­ja­lan Osuus­kau­pan asi­a­ka­so­mis­ta­jia.

– Osuus­toi­min­ta elää uut­ta et­sik­ko­ai­kaan­sa. Jat­ku­vas­ti yleis­ty­vä ajat­te­lu­ta­pa, joka pai­not­taa yri­tys­ten yh­teis­kun­ta­vas­tuu­ta, kes­tä­vää ke­hi­tys­tä sekä ih­mis­ten hy­vin­voin­tia ja ta­lou­del­lis­ta tasa-ar­voa, suo­sii läh­tö­koh­tai­ses­ti osuus­toi­min­taa, PKO:n toi­mi­tus­joh­ta­ja Juha Ki­ve­lä sa­noo.

Tuntematon yritysmalli

Jo­en­suus­sa asu­va Anu Puu­sa toi­mii pro­fes­so­ri­na Itä-Suo­men yli­o­pis­ton Jo­en­suun kam­puk­sen kaup­pa­tie­tei­den lai­tok­sel­la. Osuus­toi­min­ta on hy­vin vah­vas­ti mu­ka­na hä­nen elä­mäs­sään: työn­sä ohes­sa Puu­sa toi­mii maa­il­man­laa­jui­sen osuus­toi­min­ta­liik­keen kat­to­jär­jes­tön ICA:n Eu­roop­pa-osas­ton hal­li­tuk­ses­sa sekä Poh­jois-Kar­ja­lan Osuus­kau­pan ja Osuus­toi­min­ta­kes­kus Pel­ler­von hal­li­tuk­sen jä­se­ne­nä.

Hän ker­too in­nos­tu­neen­sa osuus­toi­min­ta­tut­ki­muk­ses­ta ja -ope­tuk­ses­ta noin 10 vuot­ta sit­ten. Puu­sa huo­mi­oi sil­loin, kuin­ka huo­nos­ti lä­hes mei­tä kaik­kia suo­ma­lai­sia kos­ket­ta­va mal­li tun­ne­taan. Pro­fes­so­rin mu­kaan ai­he on jää­nyt vie­raak­si, kos­ka se on jo pit­kään si­vuu­tet­tu op­pi­lai­tos­ten tar­jo­a­mas­sa kou­lu­tuk­ses­sa – ka­pi­ta­lis­ti­suus ja yk­si­tyi­nen omis­ta­mi­nen jät­tä­vät lu­en­noil­la vai­ku­tel­man, et­tä muu­ta yri­tys­mal­lia ei ole­kaan.

– Osuus­kun­nat työl­lis­tä­vät ar­vi­oi­den mu­kaan 280 mil­joo­naa ih­mis­tä maa­il­man­laa­jui­ses­ti. Maa­il­man yli kol­mes­sa mil­joo­nas­sa osuus­kun­nas­sa on yli mil­jar­di jä­sen­tä. Li­säk­si Suo­mi on yk­si maa­il­man osuus­toi­min­nal­li­sim­mis­ta mais­ta, el­lei pe­rä­ti yk­kö­nen. Va­li­tet­ta­vas­ti on jää­nyt osuus­kun­tien it­sen­sä vas­tuul­le ker­toa, mis­tä hei­dän toi­min­nas­saan ja yli­pää­tään osuus­toi­min­nas­sa kaik­ki­ne hy­vei­neen on kyse, Puu­sa ar­vi­oi.