Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiö on myynyt Joensuun Torikatu 26/Niskakatu 4:ssä sijaitsevan Inarin-Jokelan tontin ja tontilla vuokraoikeudella olevat kiinteistöyhtiöt, Joensuun Inarinkulman ja Joensuun Jokelankulman Rakennustoimisto K. Tervo Oy:lle.

Kiin­teis­töyh­tiö Jo­en­suun Jo­ke­lan­kul­ma pur­kaa omis­ta­man­sa ja kor­jaus­kel­vot­to­mak­si to­de­tun ra­ken­nuk­sen ja ra­ken­taa ton­til­le kaa­van mah­dol­lis­ta­man lii­ke- ja asuin­ta­lon. Pur­ku­työt al­ka­vat mah­dol­li­ses­ti heti ke­sä­kuus­sa, uu­dis­ra­ken­nuk­sen ai­ka­tau­lu on vie­lä au­ki.

– Ra­ken­ta­mi­sen ajan­koh­dan mää­rit­tää ky­syn­tä, to­te­aa Ra­ken­nus­toi­mis­to K. Ter­vo Oy:n toi­mi­tus­joh­ta­ja Jus­si Hä­mä­läi­nen.

Kaup­paan si­säl­ty­väs­sä Ina­rin­kul­mas­sa on täl­lä het­kel­lä toi­mis­to­huo­neis­to­ja. Vuon­na 1936 ra­ken­net­tu talo on jul­ki­si­vul­taan suo­jel­tu, jo­ten se säi­lyy joka ta­pauk­ses­sa si­joil­laan.

Kau­pan myö­tä KKES luo­puu kai­kis­ta omis­tuk­sis­taan ton­til­la, KOY Jo­ke­lan­kul­mas­sa ja KOY Ina­rin­kul­mas­sa.

– Asi­at ete­ni­vät no­pe­as­ti ja olen iloi­nen, et­tä os­ta­ja on pe­rin­tei­nen jo­en­suu­lai­nen ra­ken­nu­sy­ri­tys. Kiin­nos­tus­ta koh­tee­seen on ol­lut, mut­ta vas­ta nyt pääs­tiin tu­lok­siin saak­ka, to­te­aa Kar­ja­lai­sen Kult­tuu­rin Edis­tä­mis­sää­ti­ön toi­min­nan­joh­ta­ja Satu Kok­ko­nen.