Suomalaiset tahtovat muutosta ja me haluamme valtaa, kiteyttivät perussuomalaiset viime viikolla puolue­kan­na­tus­mit­tauksen tuloksen. Sen mukaan perussuomalaiset ovat kannatuksessa ohittaneet SDP:n ja nousseet toiseksi suurimmaksi puolueeksi heti kokoomuksen jälkeen. Tutkijoiden mukaan perussuomalaiset ovat saaneet lisää kannatusta nukkuvilta ja naisilta.

Kun joku ju­lis­taa ha­lu­a­van­sa val­taa ker­to­mat­ta mi­ten ai­koo sitä käyt­tää, niin hä­ly­tys­kel­lo­jen pi­täi­si soi­da. On help­po liet­soa tyy­ty­mät­tö­myyt­tä var­sin­kin nyt, kun epä­var­muus­te­ki­jöi­tä on pal­jon. Sota Uk­rai­nas­sa on nos­ta­nut ener­gi­an hin­taa ja val­ti­on tu­ki­toi­met tu­le­vat ai­na jäl­ki­kä­teen. Li­säk­si kan­sa­lai­sia pe­lo­tel­laan jat­ku­vas­ti ve­lal­la, vaik­ka Suo­mi ei ole yh­tään sen vel­kaan­tu­neem­pi kuin muut­kaan Eu­roo­pan maat. Täs­sä pe­lot­te­lus­sa on kun­nos­tau­tu­nut eri­tyi­ses­ti gal­lup­joh­ta­ja ko­koo­mus, ja pe­rus­suo­ma­lai­set elä­vät mää­rit­te­le­mät­tö­mäs­tä tyy­ty­mät­tö­myy­des­tä ja epä­mää­räi­ses­tä kri­tii­kis­tä hal­li­tuk­sen toi­mia koh­taan. Pro­tes­toi­daan tie­tä­mät­tä oi­kein it­se­kään mitä vas­taan pro­tes­toi­daan.

On unoh­det­tu mil­tä mais­tui­vat kiky, ak­tii­vi­mal­li, pal­kan alen­nuk­set, so­si­aa­li­tur­van leik­kauk­set ja eläk­kei­den in­dek­si­jää­dy­tyk­set.

Tun­tuu sil­tä, et­tä mo­net ha­lu­a­vat tois­taa Si­pi­län hal­li­tuk­sen vir­heet us­ko­en va­kaas­ti lop­pu­tu­lok­sen ole­van täl­lä ker­taa toi­sen­lai­nen. On unoh­det­tu mil­tä mais­tui­vat kiky, ak­tii­vi­mal­li, pal­kan alen­nuk­set, so­si­aa­li­tur­van leik­kauk­set ja eläk­kei­den in­dek­si­jää­dy­tyk­set. Tut­ki­mus­ten mu­kaan suo­ma­lai­set ha­lu­a­vat leik­kauk­sia, kun­han ne ei­vät koh­dis­tu mi­hin­kään heil­le it­sel­leen tär­ke­ään asi­aan. Ei saa lei­ka­ta so­si­aa­li­tur­vas­ta, kou­lu­tuk­ses­ta ei­kä sai­raan­hoi­dos­ta. Eläk­kei­siin ja omaan so­si­aa­li­tur­vaan ei saa kos­kea, mut­ta jos­tain toi­sar­voi­ses­ta voi lei­ka­ta.

Ei ole mi­tään toi­sar­vois­ta, vaan ne lu­va­tut leik­kauk­set tu­le­vat koh­dis­tu­maan juu­ri tei­hin. Si­pi­län hal­li­tus leik­ka­si kan­sa­ne­lä­ket­tä, lää­ke­kor­vauk­sia, opin­to­ra­haa, työt­tö­mien työ­mark­ki­na­tu­kea, pe­rus­päi­vä­ra­haa ja an­si­o­si­don­nais­ta päi­vä­ra­haa, ve­te­raa­ni- ja vam­mai­se­tuuk­sia, sai­raus­päi­vä­ra­haa ja las­ten ko­ti­hoi­don tu­kea. Se leik­ka­si jul­ki­sen sek­to­rin lo­ma­ra­ho­ja, pi­den­si pal­kat­to­mas­ti työ­ai­kaa, siir­si työ­nan­ta­ja­mak­su­ja työn­te­ki­jöi­den mak­set­ta­vak­si, pi­den­si ko­eai­kaa sekä ly­hen­si ta­kai­si­not­to­vel­vol­li­suut­ta ja vuo­rot­te­lu­va­paa­ta. Se pois­ti sub­jek­tii­vi­sen päi­vä­hoi­to-oi­keu­den ja kas­vat­ti päi­vä­ko­tien ryh­mä­ko­ko­ja.

Tämä kaik­ki ja pal­jon muu­ta teh­tiin tal­koil­la, joi­hin kaik­kien piti osal­lis­tua, mut­ta joi­hin vain pie­ni­tu­loi­set osal­lis­tui­vat. Ihan sa­maa on lu­vas­sa nyt­kin, sil­lä leik­kaa­jat ei­vät nä­per­te­le min­kään kos­teik­ko­tu­en kans­sa, vaan leik­kaa­vat suu­ril­la sak­seil­la siel­tä, mis­tä lei­kat­ta­vaa löy­tyy. Ja sitä löy­tyy eri­tyi­ses­ti so­si­aa­li­tur­vas­ta, sil­lä se on val­ti­on­ta­lou­den yk­si suu­rim­pia me­no­e­riä. Sen suu­ruut­ta on vai­kea miel­tää, sil­lä sii­hen kuu­luu pal­jon asi­oi­ta eläk­keis­tä al­ka­en. Usein se miel­le­tään vain toi­meen­tu­lo­tu­ek­si, jon­ka osuus so­si­aa­li­tur­van me­nois­ta on rei­lus­ti al­le pro­sen­tin luok­kaa. Toi­nen suu­ri leik­kaus­koh­de on kou­lu­tus, jos­ta täl­lä­kin ker­taa kaik­ki lu­paa­vat ol­la leik­kaa­mat­ta. Kol­man­te­na tu­lee sit­ten ter­vey­den­hoi­to, jon­ka kal­lik­si tu­le­mis­ta sote-uu­dis­tuk­sen ta­kia on jo en­nä­tet­ty moit­tia. Ei se ole sen kal­liim­paa kuin en­nen­kään, ja hy­vin­voin­ti­a­lu­ei­siin siir­ty­mi­nen vä­hen­tää hal­lin­toa.

Mut­ta kun ben­sa on kal­lis­ta ja säh­kön hin­ta nou­see, niin jo­tain pi­tää teh­dä, sa­no­vat tyy­ty­mät­tö­myy­den liet­so­jat. Kun hal­li­tus sit­ten an­taa tu­kea ko­ti­ta­louk­sil­le, niin se on ihan vää­rin ja­et­tu ja vie­lä­pä vel­ka­ra­hal­la. Pe­rus­tyy­ty­mät­tö­myys ja epä­var­muus ovat po­pu­lis­min kas­vu­a­lus­to­ja, ei­kä po­pu­lis­tien tar­vit­se lu­va­ta mi­tään muu­ta kuin muu­tos­ta, vaik­ka he ei­vät tie­dä it­se­kään mil­lai­nen sen muu­tok­sen pi­täi­si ol­la. He si­vuut­ta­vat su­ju­vas­ti Ma­ri­nin hal­li­tuk­sen te­ke­mät kor­jauk­set ai­em­piin leik­kauk­siin, ja moni ei ym­mär­rä, et­tä esi­mer­kik­si tä­män vuo­den alus­sa tul­leet ko­ro­tuk­set so­si­aa­lie­tuuk­siin ja eläk­kei­siin ovat hal­li­tuk­sen an­si­o­ta.

Saa näh­dä mil­lai­sik­si kan­na­tus­lu­vut muut­tu­vat vaa­lei­hin men­nes­sä ja mi­ten niis­tä uu­ti­soi­daan. Ai­na­kin vii­me vii­kol­la ohi­tet­tiin su­ju­vas­ti se to­si­a­sia, et­tä hal­li­tus­puo­lu­ei­den yh­teen­las­ket­tu kan­na­tus on 51,9 pro­sent­tia, kun se Si­pi­län hal­li­tuk­sel­la oli vas­taa­va­na ajan­koh­ta­na en­nen vaa­le­ja vain 36,7 pro­sent­tia. Se­kin unoh­det­tiin, et­tä pää­hal­li­tus­puo­lue SDP:n kan­na­tus on nyt pa­rem­pi kuin vii­me edus­kun­ta­vaa­lien tu­los.

Nuk­ku­via kan­nat­taa he­rä­tel­lä mie­luum­min fak­toil­la kuin epä­mää­räi­sel­lä tyy­ty­mät­tö­myy­del­lä.

Sa­ka­ri Ti­mo­nen

Kir­joit­ta­ja on juu­ka­lai­nen pa­luu­muut­ta­ja, blog­gaa­ja ja ju­ris­ti.