Viinibaari Rouge avaa ovensa tänään perjantaina 23.9.2022 kello 15 Joensuun Korttelikulmassa osoitteessa Torikatu 12.

Rou­ges­sa yh­dis­tä­vät voi­man­sa ja in­to­hi­mon­sa hy­viä juo­mia koh­taa Jo­en­suun alu­eel­la jo pit­kään toi­mi­nut Chris Gou­ri­ou ja Ko­lil­la ra­vin­to­la- ja mat­kai­lu­a­lan pal­ve­lu­ja tar­jo­a­vat Dar­ja ja Jean-Fran­cois ´Fran­su´ Flog­ny.

Yh­teis­työs­tä on haa­veil­tu jo pit­kään ja nyt suun­ni­tel­mat pääs­tään to­teut­ta­maan lois­ta­val­la si­jain­nil­la viih­tyi­säs­sä ja tun­nel­mal­li­ses­sa ym­pä­ris­tös­sä. Yh­teis­työn vah­vuu­te­na on tuot­taa mut­ka­ton­ta pal­ve­lua laa­duk­kai­den vii­nien ja juo­mien sekä Dar­jan ja Fran­sun omis­ta­man Ko­lin Pa­ni­mon olui­den pa­ris­sa. Juo­mien li­säk­si va­li­koi­mas­sa on pie­niä ta­pas-tyyp­pi­siä an­nok­sia, joi­ta on mu­ka­va nau­tis­kel­la la­sil­li­sen seu­ra­na.

Ra­vin­to­lan nimi on läh­töi­sin ta­vas­ta ti­la­ta rans­ka­lai­sis­sa bist­rois­sa lasi ta­lon pu­na­vii­niä ´Rou­ge´

Chris vas­taa pai­kan pääl­lä läs­nä­o­lol­laan asi­ak­kai­den pal­ve­lun laa­dus­ta ja on jo useil­le jo­en­suu­lai­sil­le tut­tu kas­vo. Ta­voit­tee­na on tar­jo­ta ir­ti­ot­to ar­jes­ta ja pis­täy­ty­mis­paik­ka seu­rus­te­lul­le ja viih­ty­mi­sel­le. Ra­vin­to­lan nimi on läh­töi­sin ta­vas­ta ti­la­ta rans­ka­lai­sis­sa bist­rois­sa lasi ta­lon pu­na­vii­niä ´Rou­ge´.