Luottamuksen arvoiset – tarinoita Ihmisistä -näyttely saapuu Carelicumiin, Joensuuhun maaliskuun loppupuolella.

Kah­den vii­kon ajan esil­lä ole­vas­ta näyt­te­lys­tä saa sy­vä­luo­tauk­sen am­mat­tiyh­dis­tys­liik­keen pa­ris­sa toi­mi­vien ak­tii­vien maa­il­maan.

– En­nen Jo­en­suu­ta näyt­te­ly on ol­lut esil­lä Tam­pe­reel­la ja Kuo­pi­os­sa. Päi­vi­tim­me ko­ko­nai­suut­ta poh­jois­kar­ja­lai­sil­la ak­tii­veil­la, ker­too näyt­te­lyn ko­ko­a­ja San­ni Hal­la-aho.

Näyt­te­ly koos­tuu ay-ak­tii­vien ta­ri­nois­ta. Haas­tat­te­luis­sa on py­rit­ty sel­vit­tä­mään, mil­lai­set elä­män kään­ne­koh­dat ja va­lin­nat saa­vat ih­mi­set läh­te­mään mu­kaan jär­jes­tö­työ­hön. Mu­ka­na on luot­ta­mus­mie­hiä, työ­suo­je­lu­val­tuu­tet­tu­ja ja am­mat­ti­o­sas­to­jen ve­tu­rei­ta. Ta­ri­nat ovat yh­tä ai­kaa uniik­ke­ja ja uni­ver­saa­le­ja.

Ku­ten jä­se­nyys, tus­kin ak­ti­voi­tu­mi­nen­kaan ta­pah­tuu ker­ta­ko­ke­muk­ses­ta, yh­den elä­män­kään­teen seu­rauk­se­na. Kään­teen­te­ke­vää voi­vat ol­la ikä­vät ko­ke­muk­set työ­e­lä­mäs­sä, halu saa­da ää­nen­sä kuu­lu­viin tai mah­dol­li­suus hyö­dyn­tää omaa osaa­mis­taan.

– Luot­ta­muk­sen ar­voi­set -näyt­te­ly on koot­tu kii­tok­sek­si kai­kil­le suo­ma­lai­sil­le ay-ak­tii­veil­le, jär­jes­tö­toi­mi­joil­le, pii­los­sa puur­ta­jil­le. Te olet­te jo­kai­sen kii­tok­sen ar­voi­set! sa­noo San­ni Hal­la-aho.

Näyt­te­ly jat­kuu Ins­tag­ra­mis­sa https://www.ins­tag­ram.com/luot­ta­muk­se­nar­voi­set/

Luot­ta­muk­sen ar­voi­set – näyt­te­ly Ih­mi­sis­tä Ca­re­li­cu­min au­la­gal­le­ria (ka­tu­ta­so, Kos­ki­ka­tu 5, Jo­en­suu) 20.3.–2.4.2023. Ca­re­li­cu­min au­ki­o­lo­a­jat: ma–ti ja to–su kel­lo 10–16, ke 10–19.