SDP:n kansanedustaja, liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka vierailee tulevana lauantaina Lieksassa vihkimässä uusitun Vuonislahdentien virallisesti käyttöön.

Ti­lai­suus jär­jes­te­tään Vuo­nis­lah­des­sa Wan­han Kou­lun Puo­din pi­has­sa tu­le­va­na lau­an­tai­na 24.9. kel­lo 11 al­ka­en ja sii­hen osal­lis­tu­vat Ha­ra­kan ohel­la myös muun mu­as­sa Savo-Kar­ja­lan kan­sa­ne­dus­ta­ja Sep­po Es­ke­li­nen, Liek­san kau­pun­gin­joh­ta­ja Jark­ko Määt­tä­nen ja elin­voi­ma­joh­ta­ja Su­san­na Saas­ta­moi­nen sekä kau­pun­gin­val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­ja Mat­ti Ta­po­nen ja Poh­jois-Kar­ja­lan ELY-kes­kuk­sen yli­joh­ta­ja Ari Nii­ra­nen.

Mi­nis­te­ri Ha­rak­ka vie­rai­lee lau­an­tai­sel­la maa­kun­ta­mat­kal­laan myös Nur­mek­ses­sa, jos­sa hän ta­paa kau­pun­gin joh­toa sekä ylei­söä avoi­mes­sa ylei­sö­ti­lai­suu­des­sa Nur­mes-ta­lol­la (Köt­sin­tie 2) kel­lo 14 al­ka­en.