En­si vuon­na 90 vuot­ta täyt­tä­vä Kau­ko Kor­te­lai­nen on maam­me etu­ri­viin kuu­lu­va ku­van­veis­tä­jä ja ku­va­tai­tei­li­ja.

Yli kuu­si­kym­men­tä­vuo­ti­sen tai­tei­li­ja­nu­ran­sa Juu­as­sa teh­nyt Kor­te­lai­nen lah­joit­taa ko­ti­kun­nal­leen 12 veis­tos­ta. Te­ok­set si­joi­te­taan Juu­an kes­kus­taan puis­toon, joka ke­säl­lä pi­det­tä­vis­sä ava­jai­sis­sa tul­laan ni­me­ä­mään tai­tei­li­ja Kor­te­lai­sen ni­mik­ko­puis­tok­si.

Juu­an kun­nan Veis­tos­puis­to­han­ke on pääs­syt liik­keel­le hy­vin nyt ke­vään koi­tet­tua. Hank­keen pää­vas­tuu on Juu­an kun­nan tek­ni­sel­lä toi­mel­la. Li­säk­si sii­hen osal­lis­tuu luon­nol­li­ses­ti tai­tei­li­ja it­se vai­mon­sa Lii­sa Kor­te­lai­sen kans­sa sekä El­lin Tai­ta­jat ry. Juu­an Ki­ven­veis­to 2022 -ta­pah­tu­man jär­jes­tä­vän mo­ni­toi­mi­sen kult­tuu­riyh­dis­tyk­sen teh­tä­väk­si on täs­sä hank­kees­sa us­kot­tu veis­tos­ten puis­toon si­joit­te­lun koor­di­noin­ti sekä nii­den kiin­ni­tys ja­lus­toi­hin.

En­si vuon­na 90 vuot­ta täyt­tä­vä Kau­ko Kor­te­lai­nen on maam­me etu­ri­viin kuu­lu­va ku­van­veis­tä­jä ja ku­va­tai­tei­li­ja.

El­lin Tai­ta­jat ry pyy­si veis­tos­puis­ton suun­nit­te­luun avuk­si Jo­en­suun Tai­de­mu­se­on in­ten­dent­ti Pau­lii­na Kaa­sa­lai­sen. Hän on vie­rail­lut Juu­as­sa ku­lu­neel­la vii­kol­la kes­ki­viik­ko­na ja per­jan­tai­na neu­von­ta­käyn­neil­lä. Kaa­sa­lai­sel­ta on saa­tu apua veis­tos­puis­ton tar­kan si­jain­nin ja veis­tos­ten puis­toon si­joit­te­lun suh­teen. Kaik­ki 12 veis­tos­ta ovat kool­taan hel­pos­ti lä­hes­tyt­tä­vän ko­koi­sia ja ma­te­ri­aa­leis­ta löy­tyy vuo­lu­ki­ven ohel­la muun mu­as­sa di­a­baa­sia.

Elo­kui­set Ki­ven­veis­ton II SM-ki­sat ja kan­sain­vä­li­nen kil­pai­lu jär­jes­te­tään tu­le­vas­sa Kau­ko Kor­te­lai­sen ni­mik­ko­puis­tos­sa en­ti­sil­lä pai­koil­laan. Sa­mal­la Kor­te­lai­sen tai­dok­kaat veis­tok­set tar­jo­a­vat ins­pi­raa­ti­o­ta veis­to­kil­pai­lun osa­not­ta­jil­le ja ilah­dut­ta­vat kaik­kia kä­vi­jöi­tä.

Juu­an Ki­ven­veis­to 2022 -ta­pah­tu­mas­sa rat­kais­taan suo­men­mes­ta­ruus ja kan­sain­vä­li­sen kil­pai­lun mes­ta­ruus 5.–7.8.2022. Ta­pah­tu­man jär­jes­tää on El­lin Tai­ta­jat ry. Juu­an kun­ta on yh­teis­työs­sä mu­ka­na, ja kil­pai­lun suo­je­li­ja­na toi­mii kun­nan­joh­ta­ja Hen­ri Tans­ka­nen. Nun­naU­u­ni Oy lah­joit­taa Mam­mut­ti-vuo­lu­ki­vi­ai­hi­ot. Poh­jois-Kar­ja­lan maa­kun­ta­liit­to, Maa­seu­dun si­vis­tys­liit­to ja Poh­jois-Kar­ja­lan maa­seu­tu­pal­ve­lut sekä laa­ja jouk­ko yh­tei­sö­jä, yri­tyk­siä ja tal­koo­vä­keä ovat tu­ke­mas­sa ta­pah­tu­maa.

Jul­kais­tu 25.5. il­mes­ty­nees­sä Viik­ko Poh­jois-Kar­ja­las­sa