Olem­me tar­kas­tus­va­li­o­kun­nas­sa oma­na hank­kee­nam­me sel­vit­tä­neet nuor­ten syr­jäy­ty­mis­tä ja sen eh­käi­se­mis­tä. Asi­as­ta on yh­teis­kun­nas­sa pu­hut­tu vuo­sia, mut­ta sii­tä huo­li­mat­ta sii­hen ei ole puu­tut­tu riit­tä­vän te­hok­kaas­ti. Suu­rin osa nuo­ris­ta voi hy­vin, mut­ta syr­jäy­ty­nei­den nuor­ten mää­rä on edel­leen lii­an suu­ri. Nuor­ten syr­jäy­ty­mi­nen on sekä yk­si­lön et­tä yh­teis­kun­nan kan­nal­ta epäin­hi­mil­lis­tä ja kal­lis­ta.

Va­li­o­kun­nan asi­an­tun­ti­ja­kuu­le­mis­ten poh­jal­ta näyt­tää sel­väl­tä, et­tei mi­kään yk­sit­täi­nen pal­ve­lu tai edes ra­hoi­tuk­sen mää­rä se­li­tä nuor­ten syr­jäy­ty­mi­sen eh­käi­syn on­nis­tu­mis­ta. Kaik­kein tär­kein­tä näyt­tää ole­van pal­ve­lu­ket­jun eheys ja toi­mi­vuus. Nyt las­ten ja nuor­ten pal­ve­lut ovat ja­kau­tu­neet mo­nen eri sek­to­rin al­le mi­ni­te­ri­ö­ta­sol­ta al­ka­en, mikä ai­heut­taa sii­lo­jen syn­ty­mis­tä. Pal­ve­lu­jen sii­lou­tu­mi­sen ris­ki on myös hy­vin­voin­ti­a­lu­eil­la. Las­ten ja nuor­ten pal­ve­lut tu­li­si saa­da sa­man sa­teen­var­jon al­le ja sen mah­dol­lis­tai­si esi­mer­kik­si elä­män­kul­ku­mal­li. Toi­saal­ta hy­vin­voin­ti­a­lu­een, kun­tien, jär­jes­tö­jen sau­ma­ton yh­teis­työ on vält­tä­mä­tön­tä vai­kut­ta­van toi­min­nan var­mis­ta­mi­sek­si. Kai­kil­la ta­hoil­la tu­lee ol­la yh­tei­nen ta­voi­te ja sel­keä työn­ja­ko. Osa­op­ti­moin­tia ei saa syn­tyä.

Tär­kein­tä on kuul­la nuor­ta it­se­ään -
koh­da­ta hä­net ta­sa­ver­tai­se­na
ih­mi­se­nä kii­reet­tö­mäs­ti.

Asi­an­tun­ti­ja­kuu­le­mi­ses­sa nou­si myös tar­ve hy­vin­voin­ti­ta­lou­des­ta pe­rin­tei­sen ta­lou­sa­jat­te­lun rin­nal­le. Hy­vin­voin­ti­ta­lou­des­sa ko­ros­te­taan hy­vin­voin­ti-in­ves­toin­te­ja eli sen ym­mär­tä­mis­tä, et­tä vää­ris­tä asi­ois­ta sääs­tä­mi­nen ai­heut­taa tu­le­vai­suu­teen li­sä­ku­lu­ja. Hy­vin­voin­ti­ta­lou­sa­jat­te­lu tuo mu­ka­naan vaih­to­eh­tois­kus­tan­nus­ten las­ke­mi­sen. Mitä mak­saa, jos nuor­ten syr­jäy­ty­mi­sen en­nal­ta­eh­käi­syyn ei pa­nos­te­ta ja toi­saal­ta, mitä sääs­te­tään, jos nuor­ten syr­jäy­ty­mi­sen eh­käi­sy on­nis­tuu? Jo kym­me­nen vuot­ta sit­ten Val­ti­on ta­lou­den tar­kas­tus­vi­ras­tos­sa las­ket­tiin, et­tä yk­si syr­jäy­ty­nyt nuo­ri mak­saa yh­teis­kun­nal­le vä­hin­tään mil­joo­naa eu­roa. Mi­ten yh­teis­kun­nas­sa on va­raa heit­tää näi­tä pal­jon ra­haa huk­kaan - pu­hu­mat­ta­kaan me­ne­te­tys­tä tu­le­vai­suu­den po­ten­ti­aa­lis­ta.

On myös sel­vää, et­tä haa­voit­tu­vas­sa ase­mas­sa ole­vil­la nuo­ril­la, ku­ten las­ten­suo­je­lu­a­si­ak­kaat, nuo­ret hoi­vaa­jat, op­pi­mis­vai­keuk­sis­ta tai mie­len­ter­vey­den häi­ri­öis­tä kär­si­vät nuo­ret ja päih­tei­den käyt­tä­jät, on suu­rem­pi ris­ki syr­jäy­tyä kuin muil­la. Sik­si per­hei­den tu­ke­mi­seen ja eri­lais­ten ris­ki­te­ki­jöi­den tun­nis­ta­mi­seen ja var­hai­seen puut­tu­mi­seen on kiin­ni­tet­tä­vä huo­mi­o­ta. Tar­kas­tus­va­li­o­kun­nas­sa kuu­lim­me myös nuo­ria ja hei­dän vies­tin­sä oli sel­keä: Nuo­ret ei­vät tie­dä mis­tä saa apua ja toi­saal­ta ha­kies­saan apua, hei­tä pom­po­tel­laan luu­kul­ta toi­sel­le, ei­kä ku­kaan tun­nu oi­ke­as­ti vä­lit­tä­vän heis­tä. Nuo­ret kai­paa­vat oma­työn­te­ki­jää, joka koor­di­noi mui­den am­mat­ti­ryh­mien työn nuor­ta au­ot­ta­vak­si ko­ko­nai­suu­dek­si. Tär­kein­tä on kuul­la nuor­ta it­se­ään - koh­da­ta hä­net ta­sa­ver­tai­se­na ih­mi­se­nä kii­reet­tö­mäs­ti.

Mer­ja Mä­ki­sa­lo-Rop­po­nen

kan­sa­ne­dus­ta­ja (sd)