JO­EN­SUU / Ar­to Miet­ti­nen

Original Sokos Hotel Kimmelin 20 miljoonaa euro maksanut uudistus on nyt viimeistäkin piirtoa myöten valmis.

Ho­tel­li- ja kon­fe­rens­si­ti­lo­jen osal­ta ho­tel­li avau­tui uu­dis­tu­nee­na käyt­töön jo syk­syl­lä. Nyt ke­sä­kuus­sa avat­tiin ylei­söl­le puo­les­taan uu­si te­ras­si Bist­ro Hei­lin Piha ja ku­lu­val­la vii­kol­la Kim­me­lin uu­dis­tu­nut ho­tel­li­kyl­py­lä, joka tun­ne­taan jat­kos­sa ni­mel­lä Nau­tis­ke­lu­kyl­py­lä Kim­mel Spa.

Tar­kal­leen ot­ta­en kyl­py­lä­o­sas­to ava­taan ylei­söl­le Ilo­saa­ri­rock-vii­kon­vaih­teen jäl­keen maa­nan­tai­na 18. hei­nä­kuu­ta.

Spa koos­tuu al­la­so­sas­tos­ta, sau­nois­ta ja elä­mys­suih­kuis­ta, sekä kun­to­sa­lis­ta ja yk­si­tyis­sau­nas­ta. Al­la­so­sas­tol­ta löy­tyy po­re­al­las, kyl­mä­al­las ja elä­my­sal­las sekä var­pai­ta vir­kis­tä­viä jal­ka-al­tai­ta, läm­mi­tet­ty­jä le­po­tuo­le­ja ja höy­ry­tak­ka. Sau­nois­sa voi­daan va­li­ta Suo­mi-sau­na tai höy­ry­sau­na. Si­sus­tus on ark­ki­teh­ti Jaak­ko Pu­ron kä­si­a­laa.

Ho­tel­lis­sa ma­joit­tu­vil­le Spa on käy­tös­sä joka päi­vä kel­lo 10–22 ja ho­tel­lin ul­ko­puo­li­sil­le vie­rail­le klo 10–15. Per­jan­tai­sin ja lau­an­tai­sin kel­lo 18 jäl­keen kyl­py­lä on avoin­na vain 18 vuot­ta täyt­tä­neil­le.

Kyl­py­lään pe­ri­tään eril­li­nen si­sään­pää­sy­mak­su, joka Su­pe­ri­or X-huo­neis­sa sekä Ju­ni­or Sui­tes­sa ja svii­tis­sä ma­joit­tu­vil­le si­säl­tyy huo­ne­hin­taan.

Mittava projekti

Ori­gi­nal So­kos Ho­tel Kim­mel kävi vuon­na 2021 läpi his­to­ri­an­sa mit­ta­vim­man, 20 mil­joo­naa eu­roa mak­sa­neen uu­dis­tuk­sen.

Kim­me­lin ko­kou­so­sas­to koos­tuu nyt 12:sta eri tar­koi­tuk­seen muun­nel­ta­vas­ta ko­kous­ti­las­ta. Ta­los­sa on 60 uut­ta Su­pe­ri­or-ta­son huo­net­ta sekä sviit­te­jä. Ke­säl­lä 2022 ruo­ka­ra­vin­to­la Bist­ro Hei­lin yh­tey­teen avau­tui ke­sä­te­ras­si Bist­ro Hei­lin Piha.

Nau­tis­ke­lu­kyl­py­lä Kim­mel Span avaus sa­moin kuin koko Kim­me­lin uu­dis­tu­mi­nen ovat ää­rim­mäi­sen tär­keä osa PKO:n Pie­li­sen al­taan -mat­kai­lust­ra­te­gi­an käy­tän­nön to­teut­ta­mis­ta.

Mei­dän ta­voi­te on tup­la­ta yö­py­jä­mää­rä PKO:n ho­tel­leis­sa.

– Vi­sit Ka­re­li­an ta­voit­tee­na on tup­la­ta maa­kun­nan yö­py­mis­mää­rä 2030 men­nes­sä. Myös PKO:n stra­te­gi­as­sa mat­kai­lu on yk­si kas­vu­kär­jis­tä ja mei­dän ta­voi­te on tup­la­ta yö­py­jä­mää­rä PKO:n ho­tel­leis­sa. Uu­dis­tu­va Kim­mel on täs­sä kes­kei­ses­sä roo­lis­sa, toi­mi­tus­joh­ta­ja Juha Ki­ve­lä sa­noo.

Uu­dis­tuk­sil­la Kim­mel täh­tää Itä-Suo­men yk­kös­ta­pah­tu­ma­ta­lok­si sekä lii­ke­mat­kus­tuk­sen ja Sta­y­ca­ti­on-kau­pun­ki­lo­mien kär­ki­koh­tei­den jouk­koon Suo­mes­sa, ku­vaa puo­les­taan Poh­jois-Kar­ja­lan Osuus­kau­pan mat­kai­lu- ja myyn­ti­joh­ta­ja Tii­na Kan­ni­nen.

Kat­so vi­deo: