Uuninpank­ko­poi­kanakin tunnetun juukalaisen bloggaajan Saku Timosen kolumnit ovat jatkossa luettavissa maksutta Viikko Pohjois-Karjalan verkkosivuilla.

Rat­kai­suun pää­dyt­tiin poik­keuk­sel­li­sen run­saan ylei­sö­pa­laut­teen ja ky­syn­nän joh­dos­ta. Ti­mo­sen seu­raa­va ko­lum­ni il­mes­tyy en­si tors­tai­na 12. tam­mi­kuu­ta sekä sii­tä al­ka­en ai­na kuu­kau­den en­sim­mäi­se­nä tors­tai­na.

Ti­laa­mal­la it­sel­leen Viik­ko Poh­jois-Kar­ja­lan di­gi­leh­den lu­ki­ja tu­kee sa­mal­la mo­ni­ar­voi­sen me­di­an toi­min­ta­e­del­ly­tyk­siä myös jat­kos­sa.

Leh­den mui­na ko­lum­nis­tei­na toi­mi­vat muun mu­as­sa Jo­en­suun kau­pun­gin­te­at­te­rin tie­dot­ta­ja Eve­lii­na Sa­lo­maa, Jo­en­suun työ­vä­e­nyh­dis­tyk­sen jär­jes­tö­sih­tee­ri Tuo­mas Tah­va­nai­nen sekä jo ai­em­mil­ta vuo­sil­ta ja vuo­si­kym­me­nil­tä tu­tut Jus­si Laak­ko­nen, Vei­jo Tuu­na­nen, Lei­la Luuk­kai­nen sekä Lis­bet. Leh­den eri ka­na­vis­sa kir­joit­ta­vat myös alu­een kan­sa­ne­dus­ta­jat sekä use­at am­mat­tiyh­dis­tys- ja po­liit­ti­set toi­mi­jat.

Verk­ko­si­vu­jen kaut­ta lu­ki­ja voi teh­dä it­sel­leen myös 30 eu­ron di­gi­ti­lauk­sen, jol­la käyt­töön­sä saa verk­ko­si­vu­jen kai­ken mak­sul­li­sen si­säl­lön mu­kaan lu­kien nä­köis­leh­den. Ti­laa­mal­la it­sel­leen Viik­ko Poh­jois-Kar­ja­lan di­gi­leh­den lu­ki­ja tu­kee sa­mal­la mo­ni­ar­voi­sen me­di­an toi­min­ta­e­del­ly­tyk­siä myös jat­kos­sa.