Kesällä 2023 avautuva Break Sokos Hotel Koli Kylä on sekä portti kansallispuistoon että Kolin kylän keskipiste.

Mo­ni­puo­li­set ret­kei­ly­rei­tit al­ka­vat lä­hes ho­tel­lin pi­has­ta, jo­ten ky­lä­ho­tel­li on luon­te­va tu­ki­koh­ta ak­tii­vi­sel­le liik­ku­jal­le. Kan­sal­lis­puis­ton reit­tien tun­nel­ma jat­kuu ho­tel­lis­sa, jon­ka si­sus­tuk­seen on ha­et­tu ins­pi­raa­ti­o­ta Ko­lin kau­niis­ta vuo­de­na­jois­ta ja ret­kie­lä­mäs­tä.

– Koli on hy­vin mo­ni­muo­toi­nen paik­ka, jos­sa vaih­te­le­vat suu­res­ti niin mai­se­mat, ak­ti­vi­tee­tit kuin eri vuo­de­na­jat. On hie­noa, et­tä jat­kos­sa saam­me vaih­te­le­vuut­ta myös ma­joi­tuk­seen. Ko­lin hui­pul­la si­jait­se­val­ta Break So­kos Ho­tel Ko­lil­ta löy­tyy huo­nei­ta kan­sal­lis­mai­se­mal­la, nä­kö­a­la­ra­vin­to­la, kyl­py­lä ja suo­ra pää­sy rin­tei­siin. Uu­si Break So­kos Ho­tel Koli Kylä taas tar­jo­aa tu­ki­koh­dan ak­tii­vi­lo­maan ret­kei­ly­reit­tien al­ku­pääs­sä ja kes­kel­lä elä­män­ma­kuis­ta Ko­lin ky­lää, ho­tel­lin­joh­ta­ja Pasi Ri­patti ker­too.

Yksityiskohtia luonnon inspiroimana

Ho­tel­lin ker­ros ker­rok­sel­ta vaih­tu­va tun­nel­ma vie ma­joit­tu­jan Ko­lin eri­lai­siin vuo­de­nai­koi­hin, ai­na ke­vään aa­mu­su­mui­sis­ta kuu­si­met­sis­tä Ko­lin tyk­ky­lu­mi­sil­le hui­puil­le.

Ho­tel­liin tu­lee pal­jon yk­si­tyis­koh­tia, muun mu­as­sa joka huo­nees­ta löy­ty­vät, ver­ryt­te­lyyn so­pi­vat puo­la­puut sekä baa­rin yl­le ri­pus­tet­ta­va ke­lo­hon­gas­ta ra­ken­net­tu va­lai­sin.

Kan­sal­lis­puis­ton ret­ket eväs­het­ki­neen jat­ku­vat ho­tel­lis­sa. Eväät ovat olen­nai­nen osa ret­ki­päi­viä. Nii­tä tar­joi­le­vat ky­lä­ho­tel­lin kons­tai­le­ma­ton ruo­ka­ra­vin­to­la Kan­non­nok­ka ja kah­vi­la­kei­das Pu­ron­mut­ka. Pai­kal­li­suus on valt­tia tääl­lä­kin. Ra­vin­to­lan me­nul­ta löy­tyy muun mu­as­sa pol­vi­jär­ve­läi­sen ti­lan li­haa, ja ret­kie­väi­tä teh­dään pai­kal­li­sen lei­po­mon tuot­teis­ta.

Uu­si Break So­kos Ho­tel Koli Kylä tar­jo­aa tu­ki­koh­dan ak­tii­vi­lo­maan ret­kei­ly­reit­tien al­ku­pääs­sä ja kes­kel­lä elä­män­ma­kuis­ta Ko­lin ky­lää.

Lap­si­vie­rai­den ret­ket jat­ku­vat au­lan leik­ki­nur­kan mö­keis­sä ja kii­pei­ly­sei­näl­lä. Ho­tel­lin ul­la­kol­ta löy­ty­vät sau­na­ti­lat tak­ka­huo­nei­neen, po­re­al­tai­neen ja mai­se­ma­par­vek­kei­neen tar­jo­a­vat hem­mot­te­lua ja ren­tou­tu­mis­ta ak­tii­vi­päi­vän jäl­keen.

Break So­kos Ho­tel Koli Kylä avau­tuu ke­säl­lä 2023. Ra­ken­ta­mi­nen ky­läl­le sekä va­li­tut ma­te­ri­aa­lit ja ener­gi­a­muo­dot alu­e­läm­pö­kes­kuk­ses­ta omaan au­rin­ko­voi­ma­laan tu­ke­vat ho­tel­lia ope­roi­van Poh­jois-Kar­ja­lan Osuus­kau­pan vas­tuul­li­suus­st­ra­te­gi­an pe­ri­aat­tei­ta kes­tä­vän mat­kai­lun puo­les­ta.

Uu­si ho­tel­li tu­lee työl­lis­tä­mään va­ki­tui­ses­ti 50–60 ho­tel­li- ja ra­vin­to­la-alan am­mat­ti­lais­ta, rek­ry­toin­ti on par­hail­laan käyn­nis­sä.