Ensimmäistä adventtia vietetään tulevana sunnuntaina 27.11. Adventin aika käynnistetään kaikissa Joensuun ev.lut. seurakunnissa laulamalla Hoosianna-hymniä.

En­sim­mäi­sen ad­vent­ti­sun­nun­tain mes­sut al­ka­vat Jo­en­suun, Pie­li­sen­suun, Ran­ta­ky­län, Py­hä­se­län ja Tuu­po­vaa­ran kir­kois­sa kel­lo 10. Ran­ta­ky­län kir­kos­sa en­sim­mäis­tä ad­vent­tia vie­te­tään per­he­mes­sun mer­keis­sä.

Py­hä­se­läs­sä en­sim­mäi­sen ad­ven­tin viet­to jat­kuu mes­sun jäl­keen kai­ken kan­san puu­ro­juh­lal­la Py­hä­se­län seu­ra­kun­ta­ta­lol­la. Sun­nun­tai hui­pen­tuu Kap­säk­ki-lau­lu­ryh­män 10-vuo­tis­juh­la­kon­sert­tiin Py­hä­se­län kir­kos­sa kel­lo 18 al­ka­en.

Nol­ja­kan kir­kos­sa vie­te­tään en­sim­mäi­se­nä ad­vent­ti­sun­nun­tai­na Nol­ja­kan kir­kon 25-vuo­tis­mes­sua kel­lo 12. Li­säk­si Nol­ja­kan kir­kol­la on toi­min­nal­li­nen il­ta­päi­vä­ret­riit­ti sa­teen­kaa­ri-ih­mi­sil­le kel­lo 15 al­ka­en ja sa­teen­kaa­ri­mes­su kel­lo 18.

Enon kir­kos­sa en­sim­mäis­tä ad­vent­ti­sun­nun­tai­ta vie­te­tään Kur­kis­tus jou­luun -ad­vent­ti­ta­pah­tu­man mer­keis­sä kel­lo 16 al­ka­en ja en­sim­mäi­sen ad­ven­tin il­ta­kir­kon mer­keis­sä kel­lo 18–20.

Hoo­si­an­na-hym­ni lau­le­taan myös jo pe­rin­teek­si muo­dos­tu­nees­sa Ad­ven­tin avauk­ses­sa Pent­ti­län am­fil­la kel­lo 18. Ta­pah­tu­mas­sa vie­te­tään sa­na­ju­ma­lan­pal­ve­lus­ta ja ad­ven­ti­na­jan avaus­ta.

Li­säk­si en­sim­mäi­se­nä ad­vent­ti­na avau­tu­vat jou­lu­po­lut Ut­ran­saa­res­sa ja Nol­ja­kan kir­kos­sa. Ut­ran­saa­ren jou­lu­pol­ku on mer­kit­ty hei­jas­ti­min, ja ras­teil­ta löy­tyy oma QR-koo­di lap­sil­le ja ai­kui­sil­le. Pol­ku on kul­jet­ta­vis­sa 6.1.2023 saak­ka.

Nol­ja­kan kir­kon jou­lu­pol­ku kier­re­tään kir­kon ul­ko­puo­lel­la. Kir­kon ik­ku­noi­hin on ra­ken­net­tu kuu­si ku­vaa jou­lu­e­van­ke­liu­min mu­kaan. Jou­lu­pol­ku al­kaa kir­kon pää­o­vel­ta ja päät­tyy kir­kon ala­ker­ran ik­ku­noi­hin. Ik­ku­nois­sa pa­laa va­lot 27.11.–8.1. päi­vit­täin kel­lo 7–21.

Ran­ta­ky­län kir­kon pää­o­ven vie­rei­seen erk­ke­ris­sä puo­les­taan on näh­tä­vil­lä jou­lu­sei­mi en­sim­mäi­ses­tä ad­vent­ti­sun­nun­tais­ta lop­pi­ai­seen saak­ka.