Kolin kansallispuistossa on päiväret­kei­ly­reittien (1,4 km–7,5 km) ja pidemmän Herajärven kierroksen (30–61 km) lisäksi ollut tarve lyhyemmälle vaellusreitille, jonka varrella pääsisi hiomaan retkeilytaitojaan ja kartuttamaan kokemusta ennen pidemmille vaelluksille suuntaamista.

Uu­si Kie­hi­sen kier­ros so­pii pi­tuu­del­taan vaik­ka­pa vii­kon­lo­pun mit­tai­sel­le rus­ka­ret­kel­le Ko­lin kan­sal­lis­puis­tos­sa. Ly­him­mil­lään reit­ti on vain kol­me ki­lo­met­riä, mut­ta pi­sim­mil­lään sitä voi kul­kea jopa 19 ki­lo­met­riä, jol­loin reit­tiin si­säl­tyy myös edes­ta­kai­sia pol­kuo­suuk­sia.

Kie­hi­sen kier­rok­sel­le voi läh­teä Pi­run­kir­kon, Sep­pä­län tai Ry­ki­nie­men py­sä­köin­ti­a­lu­eil­ta.

Kie­hi­sen kier­rok­sel­le voi läh­teä Pi­run­kir­kon, Sep­pä­län tai Ry­ki­nie­men py­sä­köin­ti­a­lu­eil­ta.

Rei­til­lä on va­lit­ta­va­na kol­me vuok­ra­tu­paa, jois­ta Ylä-Mur­hin vuok­ra­tu­pa pi­ha­pii­rei­neen pal­ve­lee ret­kei­li­jöi­tä vuo­den ym­pä­ri. Lak­ka­la ja Sep­pä­lä ovat ke­sä­kau­den pai­men­käy­tös­sä, mut­ta va­rat­ta­vis­sa muil­le ke­väi­sin ja syk­syi­sin.

Ko­lin kan­sal­lis­puis­ton Luon­toon.fi -si­vus­tol­ta löy­tyy tar­kem­man reit­ti­se­los­tuk­sen ja va­rus­te­vink­kien li­säk­si po­lun vaa­ti­vuut­ta ha­vain­nol­lis­ta­via ku­via sekä reit­tie­si­te ja -kart­ta, jot­ka voi la­da­ta omal­le mo­bii­li­lait­teel­leen. Reit­ti on mer­kit­ty val­koi­sel­la vä­ril­lä myös läh­tö­pai­koil­ta löy­ty­viin uu­siin kart­toi­hin ja rei­tin ris­teys­tolp­piin on li­säk­si tu­los­sa val­koi­sel­la ym­py­räl­lä Kie­hi­sen kier­ros­ta merk­kaa­vat suun­ta­vii­tat.

Reit­ti löy­tyy myös Met­sä­hal­li­tuk­sen il­mai­ses­ta Ret­ki­kart­ta.fi-pal­ve­lus­ta. Vuok­ra­tu­pa­va­raus on­nis­tuu Erä­lu­vat-verk­ko­kau­pan kaut­ta.