JO­EN­SUU / Ar­to Miet­ti­nen

Joensuulainen Jenni Mainonen kasvoi piirin toiminnanjohtajaksi monien toimien kautta. Nyt näistä suhteista ja verkostoista on korvaamaton apu.

Savo-Kar­ja­lan So­si­a­li­de­mok­raa­tit jul­kai­si yli­mää­räi­ses­sä pii­ri­ko­kouk­ses­saan 27.8. kan­sa­ne­dus­ta­ja­eh­dok­kaan­sa ke­vään 2023 edus­kun­ta­vaa­lei­hin.

Sa­mai­ses­sa ko­kouk­ses­sa uu­ti­soi­tiin myös toi­nen mer­kit­tä­vä hen­ki­lö­va­lin­ta: pii­ri­hal­li­tus il­moit­ti va­lin­neen­sa pii­rin uu­dek­si toi­min­nan­joh­ta­jak­si Jen­ni Mai­no­sen, joka si­jais­ti­kin edel­tä­jään­sä, toi­min­nan­joh­ta­ja Tuo­mas Ti­mos­ta jo maa­lis­kuul­ta al­ka­en tä­män ol­tua en­sin van­hem­pain­va­paal­la sekä siir­ryt­tyä ke­säl­lä Uu­den­maan hy­vin­voin­ti­a­lu­een alu­e­koor­di­naat­to­rik­si.

Vaik­ka saap­paat ovat­kin nyt uu­det täy­tet­tä­väk­si, Mai­no­nen tus­kin on mo­nel­le­kaan Savo-Kar­ja­lan pii­rin jä­se­nel­le ko­vin uu­si tut­ta­vuus. Hän ni­mit­täin eh­ti toi­mia run­saan vuo­si­kym­me­nen ajan en­sin pii­rin toi­min­nan­joh­ta­jan sih­tee­ri­nä, sit­ten Viik­ko Poh­jois-Kar­ja­lan toi­mis­ton­hoi­ta­ja­na sekä lo­pul­ta Jo­en­suun työ­vä­e­nyh­dis­tyk­sen jär­jes­tö­sih­tee­ri­nä.

Mai­no­nen myös kat­soo, et­tä tämä työ on ol­lut hä­nen ar­vok­kain kou­lun­sa ny­kyi­seen toi­min­nan­joh­ta­jan teh­tä­vään.

– Ihan en­sim­mäi­se­nä ha­lu­an kiit­tää jä­se­niä sii­tä, mi­ten hy­vin mi­nut on otet­tu vas­taan, sekä pii­ri­hal­li­tus­ta, jon­ka kans­sa mi­nul­la on ol­lut eri­tyi­sen hyvä yh­teis­työ. Kah­den­tois­ta vuo­den ai­ka­na ovat syn­ty­neet hy­vät ver­kos­tot pii­riin, sa­moin puo­lu­e­toi­mis­toon ja mui­den pii­rien toi­min­nan­joh­ta­jiin, Mai­no­nen ku­vaa.

Utrasta Mutalaan

Jen­ni Mai­no­nen syn­tyi vuon­na 1989 Jo­en­suun Ut­ras­sa ja asuu ny­ky­ään Mu­ta­las­sa. Ku­ri­o­si­teet­ti­na to­det­ta­koon, et­tä talo on sama, jon­ka pii­rin en­ti­nen toi­min­nan­joh­ta­ja Rei­jo Jes­ka­nen ai­koi­naan per­heel­leen omin kä­sin ra­ken­si.

So­si­a­li­de­mok­ra­ti­an al­kei­den Jen­ni sa­noo tul­leen elä­mään lap­suu­den­ko­din ve­ren­pe­rin­tö­nä, sil­lä jo iso­van­hem­mat oli­vat Ut­ran työ­vä­e­nyh­dis­tyk­sen ak­tii­ve­ja. Äi­ti on teh­nyt työ­u­ran­sa säh­kö­do­ku­men­toin­nin pa­ris­sa, isä puo­les­taan väy­län­hoi­don ja ra­ken­nus­työn työn­joh­ta­ja­na Me­ren­kul­ku­lai­tok­sel­la. Myös yk­si veli hä­nel­lä on, ja per­he­pii­rin har­ras­tuk­siin on kuu­lu­nut eri­tyi­ses­ti len­to­pal­loi­lu Mu­ta­lan Rien­nos­sa.

Jä­se­nyh­dis­tyk­siä pii­rin alu­eel­la on puo­len­sa­taa ja Mai­no­nen sa­noo kan­ta­van­sa huol­ta eri­tyi­ses­ti nii­den toi­min­ta­ky­vys­tä ja ak­tii­vi­suu­des­ta.

Am­ma­til­li­sen kou­lu­tuk­sen­sa Mai­no­nen hank­ki en­sin au­to­maa­la­ri­na, ja au­tot kuu­lu­vat Mai­no­sen per­heen har­ras­tus­pii­riin vie­lä­kin. Per­hee­seen kuu­lu­vat Jen­nin ohel­la avi­o­mies Jus­si sekä po­jat Jusa (10) ja Joo­se (4).

Vuon­na 2010 al­kun­sa sai puo­les­taan po­liit­ti­nen ura, kun Mai­no­nen pää­si op­pi­so­pi­muk­sel­la sil­loi­sen pii­rin toi­min­nan­joh­ta­ja Sep­po Es­ke­li­sen sih­tee­rik­si. Mu­kaan tuli kun­ta­po­li­tiik­ka, jos­sa Mai­no­nen on kun­nos­tau­tu­nut eri­tyi­ses­ti alu­eel­li­sen jä­te­lau­ta­kun­nan sekä sit­tem­min lii­ke­lai­tos Pu­hak­sen hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja­na.

– Niis­sä pää­see hy­vin vai­kut­ta­maan ym­pä­ris­tö­a­si­oi­hin, Mai­no­nen pe­rus­te­lee po­liit­tis­ta pol­ku­aan.

Haasteita riittää

Ny­kyi­nen työn­ku­va pii­rin toi­min­nan­joh­ta­ja­na tar­koit­taa Mai­no­sel­le jat­kos­sa mel­kois­ta mää­rää ki­lo­met­re­jä sekä reis­su­päi­viä, kun vas­tuu­a­lu­ee­na on koko laa­ja Savo-Kar­ja­lan pii­ri ai­na Ke­sä­lah­del­ta Kiu­ru­ve­del­le. Myös Hel­sin­gin puo­lu­e­toi­mis­tol­la jou­tuu poik­ke­a­maan en­tis­tä use­am­min.

Jä­se­nyh­dis­tyk­siä pii­rin alu­eel­la on puo­len­sa­taa ja Mai­no­nen sa­noo kan­ta­van­sa huol­ta eri­tyi­ses­ti nii­den toi­min­ta­ky­vys­tä ja ak­tii­vi­suu­des­ta.

– Ko­ro­na-ai­ka­na toi­min­nas­ta tip­pui pal­jon van­hem­pia jä­se­niä ja mo­nien osas­to­jen toi­min­ta on hii­pu­nut. Var­sin­kin nyt kun edus­kun­ta­vaa­lit lä­hes­ty­vät, toi­voi­sin et­tä jo­kai­ses­sa kun­nas­sa oli­si toi­min­taa, Mai­no­nen ku­vaa pii­rin tu­le­via haas­tei­ta.

Mui­ta­kin haas­tei­ta pii­ril­lä on nä­kö­pii­ris­sä. Vuo­den 2023 puo­lu­e­ko­kous pai­naa jo pääl­le ja sen osal­ta ovat esi­mer­kik­si puo­lu­e­ko­kou­sa­loit­tei­den te­ke­mi­nen ja puo­lu­e­ko­kou­se­dus­ta­jien vaa­lit käyn­nis­sä sa­moi­hin ai­koi­hin edus­kun­ta­vaa­lien ai­kaan, Mai­no­nen sum­maa ja kii­ruh­taa jo Jo­en­suun syys­to­ril­le ka­saa­maan SDP:n telt­taa.