Uusi Kauppahalli Joensuu avaa ovensa kesäkuun lopulla ja tuo mukanaan monipuolisen ravintolatarjonnan.

Yk­si uu­sis­ta ra­vin­to­lois­ta on VENN, jon­ka va­li­koi­mis­ta löy­tyy her­kul­lis­ta pur­ta­vaa, vii­ne­jä ja cock­tai­le­ja. Vaik­ka pää­pai­no juo­ma­va­li­koi­mas­sa on­kin vii­neis­sä, VENN ei ole mi­kään pe­rin­tei­nen vii­ni­baa­ri. Ra­vin­to­la on help­po pii­pah­taa os­tos­reis­sun tai työ­päi­vän lo­mas­sa, tai viet­tää siel­lä vaik­ka koko il­ta ys­tä­vien kans­sa.

Poh­jois-Kar­ja­lan Osuus­kau­pan ryh­mä­pääl­lik­kö Ou­ti Poh­jo­ran­ta va­kuut­taa, et­tä VENN on avoin kai­kil­le, ei­kä kyn­nys ole lii­an kor­kea. VEN­Nin oman ava­jais­vii­kon ai­ka­na ra­vin­to­las­sa tu­lee ole­maan haus­ko­ja ta­pah­tu­mia, etu­ja ja tar­jouk­sia, jois­ta ker­rom­me li­sää myö­hem­min, Poh­jo­ran­ta pal­jas­taa.

Ra­vin­to­las­ta saa myös ruo­kaa, ei kui­ten­kaan pe­rin­tei­seen al­ku-, pää- ja jäl­ki­ruo­ka­tyy­liin. Ruo­ka­lis­tan an­nok­set on suun­ni­tel­tu hel­pos­ti ja­et­ta­vik­si ys­tä­vien kes­ken, ja herk­ku­näl­kään hel­po­tus­ta tuo ir­to­kark­ki­pis­te, jos­ta asi­a­kas saa it­se va­li­ta omat lem­pi-ir­to­kark­kin­sa.

– Us­kon myös hui­ke­an pop­corn­baa­rin saa­vut­ta­van suu­ren suo­si­on kau­pun­ki­lais­ten pa­ris­sa, Poh­jo­ran­ta jat­kaa.

VEN­Nin ra­vin­to­la­pääl­li­kök­si on ni­mi­tet­ty San­na Cortés. Hän on työs­ken­nel­lyt ai­em­min muun mu­as­sa ra­vin­to­la­pääl­lik­kö­nä Vis­pi­lä­kau­pas­sa ja Ko­lum­buk­ses­sa.