Pohjois-Karjalan Osuuskauppa (PKO) lahjoittaa joulumuistamisiin varatut 3 500 euroa omistajien toiveiden mukaisesti.

PKO on ko­ti­ta­louk­sien omis­ta­ma ku­lut­ta­ja­o­suus­kun­ta ja ha­lu­aa ky­syä omis­ta­jil­taan eli ta­val­li­sil­ta poh­jois­kar­ja­lai­sil­ta, mi­hin he ha­lu­a­vat jou­lu­muis­ta­mi­siin va­ra­tut ra­hat lah­joi­tet­ta­van.

PKO ky­syi omis­ta­jil­ta toi­vei­ta ja ide­oi­ta sii­tä, mi­hin koh­tee­seen jou­lu­muis­ta­mi­siin va­ra­tut ra­hat (3 500 €) voi­si lah­joit­taa. Eh­do­tuk­sia ker­tyi yh­teen­sä noin 600 ja niis­sä ko­ros­tui syr­jäy­ty­mi­sen eh­käi­se­mi­nen sekä eläin­ten­suo­je­lu.

Lop­pu­ää­nes­tyk­seen va­lit­tiin omis­ta­jil­ta eni­ten eh­do­tuk­sia ke­rän­neet nel­jä koh­det­ta. Nyt on ai­ka va­li­ta, lah­joi­te­taan­ko va­rat Si­ni­ris­ti Ry:lle, Su­si­ra­jan eläin­ko­tiyh­dis­tyk­sel­le, Hope Ry:lle vai Vi­a­Dia Jo­en­suu / Ran­ta­ky­län lä­hi­ö­ta­lol­le.

Si­ni­ris­ti Ry tuot­taa päih­de­pal­ve­lui­den päi­vä- ja il­ta­toi­min­taa sekä kun­tou­tus­ta Jo­en­suus­sa.

Su­si­ra­jan eläin­ko­tiyh­dis­tys toi­mii Poh­jois-Kar­ja­lan alu­eel­la ja se si­joit­taa ko­dit­to­mak­si jää­nei­tä eläi­miä si­jais­ko­tei­hin kun­nes eläi­mil­le löy­tyy py­sy­vä koti

Hope Ry ja­kaa krii­sin ko­ke­neil­le ja vä­hä­va­rai­sil­le per­heil­le vaa­te- ja ta­va­ra­lah­joi­tuk­sia.

Vi­a­Dia Jo­en­suu te­kee di­a­ko­ni­a­työ­tä, ja Ran­ta­ky­län lä­hi­ö­ta­lon ta­voit­tee­na on tu­kea lap­si­per­hei­den hy­vin­voin­tia sekä eh­käis­tä maa­han muut­ta­nei­den per­hei­den syr­jäy­ty­mis­tä ja edis­tää ko­tou­tu­mis­ta.

Jou­lu­lah­joi­tuk­sen koh­det­ta voi ää­nes­tää 6.12.2022 klo 23.59 saak­ka PKO:n verk­ko­si­vuil­la osoit­tees­sa pko.fi/jou­lu­lah­joi­tuk­set.