Pohjois-Karjalan hyvinvointialue – Siun soten terveysasemille on tullut useita punkin puremiin ja sen poistoon liittyviä yhteydenottoja erityisesti Pohjois-Karjalan pohjoisosissa.

Neu­vo­ja ja apua punk­kien ja mui­den hyön­teis­ten pis­toi­hin sekä iho-oi­rei­siin saa su­ju­vas­ti myös Siun so­ten di­gi­taa­lis­ten pal­ve­lui­den kaut­ta osoit­tees­sa siun­so­te.fi/digi

Punkin poistaminen iholta

Te­rä­vä­kär­ki­set pin­se­tit ovat pa­ras pois­to­vä­li­ne. Mi­kä­li sel­lai­sia ei löy­dy, voit pois­taa pun­kin myös kyn­sien avul­la.

Ota kiin­ni pun­kin imu­kär­säs­tä ihon pin­nas­ta, vedä va­ro­vas­ti ulos­päin, jol­loin punk­ki ”nap­sah­taa” ir­ti.

De­sin­fi­oi pois­to­koh­ta an­ti­sep­ti­sel­lä puh­dis­tu­sai­neel­la.

Pese kä­te­si pun­kin pois­ton jäl­keen ve­del­lä ja saip­pu­al­la.

Älä pei­tä punk­kia ras­val­la tai muul­la vas­taa­val­la.

Mi­kä­li pun­kin imu­kär­sä jää ihoon, sitä ei tar­vit­se pois­taa, sil­lä se ei li­sää tau­ti­ris­kiä.

Pu­re­ma­koh­dan pu­noi­tus ja ku­ti­na ovat ylei­siä, ja oi­reet voi­vat jat­kua use­am­man päi­vän ajan. Ku­ti­naa voit lie­vit­tää hyd­ro­kor­ti­so­nil­la, jota saat ap­tee­kis­ta il­man re­sep­tiä. Ihoa-alu­et­ta voi de­sin­fi­oi­da päi­vit­täin. On tär­ke­ää mer­ki­tä pun­kin pois­to­päi­vä ka­len­te­riin ja seu­ra­ta ihon pa­ra­ne­mis­ta.

Milloin yhteys terveydenhuollon ammattilaiseen?

Ota yh­teys ter­vey­den­huol­toon vas­ta, jos pun­kin pu­re­man koh­dal­le il­me­nee va­el­ta­va pu­noi­tus. Tämä ta­pah­tuu yleen­sä 2–14 vuo­ro­kau­den ku­lut­tua ta­sa­vä­ri­se­nä tai ren­gas­mai­se­na le­vi­ä­vä­nä pu­noi­tuk­se­na pis­to­koh­dan ym­pä­ril­lä. Pu­noi­tuk­sen hal­kai­si­ja on yli 5 cm.

Ter­vey­den­huol­lon am­mat­ti­lai­seen kan­nat­taa ot­taa yh­teyt­tä, jos kuu­kau­den ku­lu­es­sa pun­kin­pu­re­man jäl­keen il­me­nee kuu­met­ta tai ta­val­li­sen fluns­san kal­tai­sia oi­rei­ta ku­ten li­has­ki­pu­ja, pään­sär­kyä ja vä­sy­mys­tä, ja vaik­ka tyy­pil­lis­tä ihot­tu­maa ei pu­re­ma­koh­taan syn­tyi­si­kään. Ter­veyh­den­huol­toon on hyvä ot­taa yh­teyt­tä, jos myö­hem­min ihol­le pun­kin pis­to­koh­dan lä­hei­syy­teen, peh­me­ään ku­dok­seen ku­ten esi­mer­kik­si nän­ni­seu­tuun, kor­van­ni­puk­kaan tai ki­ves­pus­siin, ke­hit­tyy peh­meä, aris­ta­ma­ton, pu­noit­ta­va tai si­ner­tä­vä tur­vo­tus.

– Pelk­kä pun­kin pu­re­ma ei ole ai­he an­ti­bi­oot­ti­kuu­riin tai ve­ri­ko­kei­siin. Jos punk­ki on bor­re­lia-bak­tee­rin kan­ta­ja, voi tar­tun­ta siir­tyä ih­mi­seen noin 1–2 vuo­ro­kau­des­sa. Punk­ki­syy­ni eh­käi­see Bo­rel­li­oo­sin siis hy­vin, rau­hoit­te­lee Siun so­ten yli­lää­kä­ri Jen­ni­fer Sie­berns.

– Puu­tu­ai­sai­vo­tu­leh­dus­ta eli TBE:tä ai­heut­ta­va vi­rus voi siir­tyä pun­kis­ta ih­mi­seen jo muu­ta­mis­sa mi­nuu­teis­sa pu­re­man jäl­keen. TBE:tä ei hoi­de­ta an­ti­bi­oo­tein. Pun­kin pu­re­mal­ta suo­jau­tu­mi­nen on pa­ras eh­käi­sy. Ris­ki­a­lu­eil­la suo­si­tel­laan li­säk­si TBR ro­kot­teen ot­ta­mis­ta, jat­kaa Jen­ni­fer Sie­berns.

Ul­ko­na ja punk­ki­a­lu­eil­la lii­kut­ta­es­sa on tär­ke­ää es­tää punk­kien pää­sy ihol­le. Ul­koil­les­sa kan­nat­taa pu­keu­tua pit­kä­hi­hai­siin ja pit­kä­lah­kei­siin vaat­tei­siin, lait­taa hou­sun­lah­keet suk­kien si­sään ja käyt­tää saap­pai­ta. Suo­si­tel­ta­vaa on myös käyt­tää vaa­lei­ta vaat­tei­ta, jois­ta pun­kit on hel­pom­pi huo­ma­ta, oh­jeis­taa Siun so­ten yli­hoi­ta­ja Kat­ja Aho­nen.