Lieksan kaupunki antoi kaupun­gin­hal­li­tuksen päätöksellä 17.6.2024 oma-aloitteisen lausunnon Maa- ja metsäta­lous­mi­nis­teriön lausuntopyyntöihin poikkeusluvista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta sekä karhukiin­ti­öa­se­tuksesta vuodelle 2024–25.

Liek­san kau­pun­ki kan­nat­taa ase­tuk­seen li­säyk­siä, jot­ka ot­ta­vat poik­keus­lu­pien har­kin­tap­ro­ses­sis­sa pa­rem­min huo­mi­oon la­jin kan­nan koon ja alu­eel­li­set omi­nais­piir­teet. Li­säk­si Liek­sa kan­nat­taa poik­keus­lu­van myön­tä­mis­tä koh­den­ta­mat­ta yk­si­löön, jos tun­nis­ta­mi­nen on mah­do­ton­ta.

Liek­san kau­pun­ki kan­nat­taa myös ase­tuk­seen li­säys­tä, jos­sa kar­hua, sut­ta, il­ves­tä ja ah­maa kos­ke­van poik­keus­lu­van koh­dal­la ei pi­de­tä muu­na tyy­dyt­tä­vä­nä rat­kai­su­na lou­kut­ta­mis­ta tai nu­kut­ta­mis­ta ja siir­tä­mis­tä toi­saal­le, sil­lä tämä voi ol­la vaa­ral­lis­ta ja yk­si­lö ha­keu­tuu ta­kai­sin.

Liek­san kau­pun­ki kan­nat­taa myös mi­nis­te­ri­ön esi­tys­tä met­säs­tys­kiin­ti­ön kas­vat­ta­mi­ses­ta. Liek­san kau­pun­gin alu­eel­la on ha­vait­tu vuo­den 2024 ai­ka­na, et­tä kar­hu­kan­ta on kas­va­nut lu­pien vä­hyy­den ja va­li­tusp­ro­ses­sien ai­heut­ta­ma­na. Kar­hu ha­keu­tuu myös use­am­min lä­hel­le asu­tus­ta.

– Val­ta­kun­nal­li­ses­ti on otet­ta­va to­sis­saan ne vai­ku­tuk­set, mit­kä nä­ky­vät, kun esi­mer­kik­si vuon­na 2022 Poh­jois-Kar­ja­las­sa kar­hun met­säs­tys es­tet­tiin. Nyt kan­ta on sel­väs­ti kas­va­nut, vaik­ka kan­ta ei ole ol­lut uhat­tu­na ai­em­min­kaan. Kan­nan­hoi­dol­li­sel­la met­säs­tyk­sel­lä on ai­van sel­vät tur­val­li­suu­teen liit­ty­vät ta­voit­teet, kau­pun­gin­joh­ta­ja Pir­re Sep­pä­nen sa­noo.